Landen / Countries

Overzicht / Summary

NL: Download hier de PDF met een overzicht.

EN: Download here the PDF with a summary.

Kaarten

NL – Coronavirus: Op deze kaart kan je de verspreiding wereldwijd  live volgen.

NL – Coronavirus: Deze kaart toont het corona-besmettingsgevaar per regio en land. 

Maps

EN – Coronavirus: You can follow the spread live worldwide on this map.

EN – Coronavirus: This map shows the risk of corona infection by region and country.

NL: * Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten. De informatie wisselt dagelijks, dus blijf ook zelf de media nauwlettend volgen.
EN: * We are not liable for any errors. The information changes daily, so keep a close eye on the media yourself.

TLN

NL – Ook TLN houdt de ontwikkelingen per land nauwlettend in de gaten.

Klik op de QR code of scan deze om direct de actuele informatie over Europa te zien per land. 

Europese Unie / European Union

26-10-2020

NL: Neem dit formulier altijd mee!

EN: Always take this form with you!

PT: Sempre leve este formulário com você!

ES: ¡Lleve siempre este formulario con usted!

Frankrijk / France

9-6-2021

Nieuwe maatregelen in Frankrijk 

Op 8 juni en 9 juni 2021 zijn twee decreten gepubliceerd vanwege de nieuwe gezondheidsmaatregelen die vanaf 9 juni in Frankrijk van kracht zijn.

Wegrestaurants die geopend zijn voor beroepsmensen in het wegvervoer mogen tijdens de avondklokuren (23.00 tot 6.00 uur) voor deze beroepsmensen open.

Voor de maatregelen aan de grenzen zijn de volgende bepalingen van toepassing (onder voorbehoud van de details, verstrekt in het kader van de actualisering van de instructie, mbt maatregelen betreffende de buitengrenzen):
– Wegtransport vanuit de groene zone: geen test- of quarantaineverplichting, verplichting tot het afleggen van verklaringen op erewoord inzake symptomen of contacten en quarantaine.
– Wegvervoer vanuit de oranje zone: verplichting tot testen (behalve vanuit het Verenigd Koninkrijk), verplichting tot het afleggen van een verklaring op erewoord inzake symptomen of contacten, geen verplichting tot het in acht nemen van een quarantaine. (Voor beroepsvervoerders uit Verenigd Koninkrijk, en een nog te bevestigen punt in de buitengrenzeninstructie die momenteel wordt bijgewerkt voor andere landen)
– Wegvervoer uit de rode zone: testplicht, verplichting tot het invullen van een verklaring onder ede in verband met symptomen of contacten, geen verplichting tot het in acht nemen van een quarantaine. (Nog te bevestigen in de instructie betreffende de buitengrenzen, die momenteel wordt bijgewerkt voor de andere landen)

– Voor vervoer naar Corsica bevestigt het vandaag gepubliceerde decreet dat er geen test hoeft te worden overgelegd.
– Voor het vervoer over land zijn de vervoersmaatschappijen niet verplicht de bewijsstukken van de passagiers vóór het instappen te controleren. Het vandaag gepubliceerde decreet beperkt deze verplichting tot zee- en luchtvervoer.

Bron: FNTR

9-6-2021

New measures in France

Two decrees were published on June 8 and June 9, 2021 due to the new health measures in force in France from June 9.

Roadside restaurants open to road transport professionals may open to these professionals during curfew hours (11pm to 6am).

For the measures at the borders, the following provisions apply (subject to the details, provided in the context of the update of the instruction, regarding measures concerning the external borders):

– Road transport from the green zone: no test or quarantine obligation, obligation to make declarations on honor regarding symptoms or contacts and quarantine.

– Road transport from the orange zone: obligation to test (except from the United Kingdom), obligation to make a declaration on honor regarding symptoms or contacts, no obligation to observe a quarantine. (For UK commercial carriers, and a point to be confirmed in the External Borders Instruction currently being updated for other countries)

– Road transport from the red zone: obligation to test, obligation to complete a sworn statement in connection with symptoms or contacts, no obligation to observe a quarantine. (To be confirmed in the External Borders Instruction, currently being updated for the other countries)

– For transport to Corsica, the decree published today confirms that no test is required.

– For land transport, the carriers are not obliged to check the supporting documents of the passengers before boarding. The decree published today limits this obligation to sea and air transport.

Source: FNTR

22-2-2021

Update Frankrijk

Vrachtwagenchauffeurs die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk rijden, hoeven vanaf maandag 22-2-2021 geen negatieve sneltest meer te overleggen als zij minder dan 48 uur op het eiland hebben doorgebracht. De Britse minister van Transport Grant Shapps kondigde de versoepeling zondag 21-2-2021 op Twitter aan.

Ook chauffeurs die minder dan 48 uur in Ierland zijn geweest hebben geen testverplichting meer. Er moet d.m.v. documenten aangetoond worden dan men minder dan 48 uur in het VK of in Ierland is geweest.

Ferry’s bijvoorbeeld delen al formulieren uit met daarop de datum en tijd van aankomst.

Chauffeurs uit Ierland kunnen nu ook vertrouwen op een test die in Ierland is afgelegd, mits deze binnen 72 uur na vertrek uit een Britse haven wordt afgenomen.
Voor Britse vervoerders of voor degenen die meer dan 48 uur in het VK doorbrengen, zijn de testvereisten ongewijzigd. Gratis testen blijft beschikbaar op de informatie- en adviessites, die u hier kunt vinden: https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations

22-2-2021

Update France

Truck drivers driving from the UK to France will no longer be required to submit a negative rapid test from Monday, 2/22/2021 if they have spent less than 48 hours on the island.
British Transport Minister Grant Shapps announced the relaxation on Sunday, 2/21/2021 on Twitter.

Drivers who have been in Ireland for less than 48 hours are no longer required to test. There must be documents prove that one has been in the UK or Ireland for less than 48 hours.

Ferries, for example, already hand out forms with the date and time of arrival.

Irish drivers can now also rely on a test taken in Ireland, provided it is taken within 72 hours of departure from a UK port.
For UK carriers or for those who spend more than 48 hours in the UK, the testing requirements are unchanged.
Free testing remains available on the information and advice sites, which can be found here:
https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations

1-2-2021

Update Frankrijk

Het Franse ministerie heeft een informatiepagina uitgebracht voor internationaal wegvervoer.
Een Engelse versie is ook beschikbaar. Op de site staan de documenten vermeld die moeten worden aangeleverd door wegvervoerders die aankomen in Frankrijk.
Het gaat om 2 documenten:

1. Europese certificaat Annex 3. Deze moet de chauffeur altijd hebben
2. Een zelf-verklaring wanneer de chauffeur vanuit het VK of Ierland komt

Hier vindt u de informatie-pagina.

1-2-2021

Update France

The French ministry has published an information page for international road transport.
An English version is also available. The site lists the documents that must be provided by road hauliers arriving in France.
It concerns 2 documents:

1. European certificate Annex 3. The driver must always have this
2. A self-declaration when the driver is coming from the UK or Ireland

Here you’ll find the information page.

14-01-2021
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland

Vrachtwagenchauffeurs die van het Verenigd Koninkrijk naar of via Frankrijk reizen, moeten in het bezit zijn van een negatieve COVID-test, uitgevoerd binnen 72 uur vooraf aan de reis. Degenen die Kent-havens gebruiken, zijn nu ook wettelijk verplicht om een Kent Access Permit te hebben (KAP).

Voor meer informatie klik hier.

Bron: IRU

14-01-2021
United Kingdom, France and the Netherlands

Truck drivers traveling from the UK to or through France must be in possession of a negative COVID test performed within 72 hours prior to travel. Those using Kent ports are now also required by law to have a Kent Access Permit (KAP).

For more information click here.

Source: IRU 

 

NL: Transport in Nood adviseert om onderstaande documenten mee te geven aan de chauffeur.

Verplicht document voor Frankrijk tijdens avondklok

In Frankrijk is de noodtoestand uitgeroepen vanwege het coronavirus. In meerdere regio’s is daarom een avondklok ingesteld. Het beroepsgoederenvervoer mag vooralsnog gewoon doorgaan tijdens deze avondklok. De chauffeur dient wél in het bezit te zijn van een attest. Bij het niet hebben van deze attest kan een boete van minstens €135 worden uitgeschreven.

Deze attesten zijn dus alleen verplicht bij aanwezigheid in een Franse zone op het moment dat de avondklok van kracht is. De avondklok is ingesteld van 21.00 tot 06.00 en is ingesteld in de volgende regio’s:

Ile de France (Parijs), Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Saint-Étienne, Rouen, Montpellier en Toulouse.

Er zijn twee documenten beschikbaar:

1.       De werkgever dient voor een werknemer enkel en alleen het ‘Justificatif de déplacement professionnel‘ (Word-bestand) in te vullen. De werkgever bepaalt zelf de looptijd van dit attest. Bij ‘Lieux d’exercice de l’activité professionnelle’, dient voor chauffeurs niets ingevuld te worden. De chauffeur moet de Franse versie bij zich dragen. Onderstaand vind u ook een invulhulp. 

2.      Zelfstandigen gebruiken het attest ‘Attestation de déplacement dérogatoire‘ (Word-bestand) en kruisen het eerste vakje aan. Dit document moet dagelijks ondertekend worden door de chauffeur en het bovenste vakje in het formulier moet aangevinkt worden in geval van beroepsgoederenvervoer. De chauffeur moet de Franse versie bij zich dragen. Onderstaand een Engelse invulhulp.

Naast de documenten ‘Justificatif de déplacement professionnel‘en ‘Attestation de déplacement dérogatoire‘ is het raadzaam om ook het Europese uitzonderingsdocument ‘Annex 3‘ (PDF-bestand) mee te geven.

Bron: TLN, IRU

EN: Transport in Nood recommends that the documents below will be given to the driver. 

Mandatory document for France

A state of emergency has been declared in France due to the corona virus. A curfew has therefore been imposed in several regions. For the time being, professional goods transport may continue as usual during this curfew. The driver must be in possession of a certificate. If this certificate is not available, a fine of at least € 135 can be issued.

These certificates are therefore only compulsory if you are present in a French zone when the curfew is in effect. The curfew is set from 9:00 PM to 6:00 AM and is set in the following regions:

Ile de France (Paris-region), Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Saint-Étienne, Rouen, Montpellier and Toulouse.

Two documents are available:

 1. The employer must only fill in the ‘Justificatif de déplacement professionnel‘ (Word file) for an employee. The employer determines the validity period of these certificates himself. At “Lieux d’exercice de l’activité professionnelle”, nothing needs to be entered for drivers. The driver must carry the French version. Below an English form help (PDF file).
 2. Self-employed drivers use the attestation ‘Attestation de déplacement dérogatoire‘ (Word file). This document must again be signed daily by the driver and the top box in the form must be ticked in case of professional goods transport. The driver must carry the French version. Below an English form help (PDF file).

In addition to the documents “Justificatif de déplacement professionnel” and “Attestation de déplacement dérogatoire” and it is advisable to also include the Europe document exception document ‘Annex 3′ (PDF file).

Source: TLN, IRU’

bron:  TLN

Spanje / Spain

26-10-2020

Het is in de Spaanse regio’s Navarra en Aragón voor iedere bestuurder verplicht een formulier bij zich te hebben. In de regio Navarra is dat dit document en in Aragón dit document. Een vertaling van deze documenten tref je hier. Dit geldt alleen als de bestuurder zijn voertuig moet verlaten of er naartoe moet terugkeren. Als de bestuurder bijvoorbeeld alleen door de regio’s Navarra en Aragón moet rijden, of naar het centrum moet gaan waar de goederen geladen en/of gelost moeten worden is een attest niet nodig.

Voor de Spaanse regio La Rioja geldt een verplichting om dit document te allen tijde bij je te hebben. Een vertaling is hier te vinden.

Bron: TLN

 It is mandatory for every driver in the Spanish regions of Navarra and Aragón to have a form with them. In the region of Navarre it is this document and in Aragón this document. You can find a translation of these documents here. This only applies if the driver is leaving or returning to the vehicle.
For example, if the driver only has to drive through the regions of Navarra and Aragón, or has to go to the center where the goods are loaded and / or unloaded, a certificate is not required. For the Spanish region of La Rioja, there is an obligation to keep this document with you at all times. A translation can be found here.

Source: TLN

bron:TLN

Italië / Italy

7-10-2021 Update 

Green Pass
Vanaf 15 oktober 2021 wordt een nieuwe bepaling doorgevoerd waardoor men in Italië in het bezit dient te zijn van de Green Pass (Groen Certificaat Covid-19) en dit dient voor te leggen om toegang te krijgen tot werk/laad/losplekken. Deze bepaling is van toepassing tot en met 31 december 2021, de datum waarop de noodtoestand wordt beëindigd. Het doel is verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Iedereen die in de particuliere sector werkt is verplicht om op verzoek in het bezit te zijn van de Green Pass en deze te tonen om toegang te krijgen tot de plaatsen waar de activiteit plaatsvindt. De transportsector is hier niet van uitgezonderd.

Dit betekent concreet dat de toegang van chauffeurs tot bedrijven wordt gecheckt en bedrijven die hier aan meedoen toegangsbeperkingen kunnen opleggen aan chauffeurs die niet zijn gevaccineerd óf niet recent zijn getest.

Wanneer de chauffeur een negatief testresultaat heeft:

Het testresultaat (snelle antigeentest of PCR-test) mag niet ouder zijn dan 48 uur. Dit testbewijs staat gelijk aan een Green Pass. Italië heeft vanwege de invoering van de Green Pass een lijst gepubliceerd met Italiaanse apotheken waar het mogelijk is een test af te nemen.

Wanneer de chauffeur gevaccineerd óf volledig hersteld is:
Chauffeurs kunnen om aan te tonen dat ze gevaccineerd zijn of volledig zijn hersteld van Corona, de CoronaCheck app gebruiken, welke ook als Green Pass wordt geaccepteerd (zie ‘’gevaccineerd in het buitenland’’).

Wanneer de chauffeur gevaccineerd is:
Chauffeurs kunnen om aan te tonen dat ze gevaccineerd zijn de CoronaCheck app gebruiken, welke ook als Green Pass wordt geaccepteerd (zie ‘’gevaccineerd in het buitenland’’).

Onze Italiaanse zusterorganisatie heeft een Engelstalig document beschikbaar gesteld met daarin informatie over deze wijziging. 11 oktober heeft er in Italië een landelijke staking plaatsgevonden vanwege onder andere de onvrede over het invoeren van deze maatregel. Dit heeft de Italiaanse overheid er echter niet van overtuigd hun standpunt te wijzigen. De Green Pass wordt zonder aanpassingen doorgevoerd.

Testlocaties
Informatie over mogelijke testlocaties in Italië vind je hier en hier.

De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag 08:00 tot 17:00 uur. Afhankelijk van de situatie zal bekeken worden of uitbreiding van openingstijden nodig is.

De testen worden uitgevoerd op de vrachtwagenparkeerplaats van de A22 bij de Interport van Trento. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag 08:00 tot 17:00 uur. Reserveringen kunnen telefonisch gemaakt worden via +39 345 9754795 of +39 0461 433480 of via e-mail aan covidtest@seaconsulenze.it

Er zijn nog twee testcentra aan de A22. Zij bevinden zich op twee plaatsen in Sterzing: het parkeerterrein Sadobre en parkeerterrein Top Stop.

Alle vervoerders kunnen bij dit testcentrum een coronatest afnemen. Reserveren wordt aanbevolen, met name omdat een reserveringsbevestiging kan worden getoond in geval van controle.

Meer informatie staat op de website van onze Italiaanse brancheorganisatie.

Bron: TLN

7 -10-2021 Update 

Green Pass
From October 15, 2021, a new provision will be implemented whereby people in Italy must be in possession of the Green Pass (Green Certificate Covid-19) and must present this to gain access to work/loading/unloading areas. This provision shall apply until December 31, 2021, the date on which the state of emergency ends. The goal is to prevent further spread of the coronavirus.

Anyone who works in the private sector is required to have and show the Green Pass on request in order to access the places where the activity takes place. The transport sector is not exempt from this.

In concrete terms, this means that the access of drivers to companies is checked and companies that participate in this can impose access restrictions on drivers who have not been vaccinated or who have not recently been tested.

When the driver has a negative test result:

The test result (rapid antigen test or PCR test) must not be older than 48 hours. This test certificate is equivalent to a Green Pass. Due to the introduction of the Green Pass, Italy has published a list of Italian pharmacies where it is possible to take a test.

When the driver is vaccinated or fully recovered:
To demonstrate that they have been vaccinated or have fully recovered from Corona, drivers can use the CoronaCheck app, which is also accepted as a Green Pass (see “Vaccinated abroad”).

When the driver is vaccinated:
To demonstrate that they have been vaccinated, drivers can use the CoronaCheck app, which is also accepted as a Green Pass (see “vaccinated abroad”).

Our Italian sister organization has made available an English document containing information about this change. On 11 October there was a nationwide strike in Italy because of, among other things, the dissatisfaction with the introduction of this measure. However, this has not convinced the Italian authorities to change their position. The Green Pass is implemented without any changes.

Test locations
Information about possible test locations in Italy can be found here and here.
Opening hours are Monday to Friday 08:00 to 17:00. Depending on the situation, it will be considered whether an extension of opening hours is necessary.

The tests will be carried out in the truck parking lot of the A22 at the Interport of Trento. Opening hours are Monday to Friday 08:00 to 17:00. Reservations can be made by phone at +39 345 9754795 or +39 0461 433480 or by email at covidtest@seaconsulenze.it

There are two more test centers on the A22. They are located in two places in Sterzing: the Sadobre car park and the Top Stop car park.

All carriers can take a corona test at this test center. Booking is recommended, especially as a booking confirmation can be shown in case of check-in.

More information can be found on the website of our Italian trade association.

Source: TLN

23 -4-2021 Update 

In geval van binnenkomst in Italië voor reizend personeel, dat de afgelopen 14 dagen heeft verbleven of op doorreis is geweest in één van de landen die voorkomen op de lijsten B, C, D en E van bijlage 20 van het decreet van de premier, is het noodzakelijk een eigen verklaring op te stellen en deze moet gestuurd worden naar de plaatst van binnenkomst.
De locaties kun u hier vinden.

De verplichting om een coronatest te doen voor reizend personeel dat de afgelopen 14 dagen in het Verenigd Koninkrijk heeft verbleven of op doorreis is geweest, is niet meer van toepassing.

De verplichting om een resultaat van een negatieve test (antigeen of moleculair) van minder dan 7 dagen oud te overleggen voor beroepschauffeurs die Italië binnenkomen of doorreizen en die in de 14 dagen voorafgaand aan aankomst in Italië meer dan 12 uur in Oostenrijk hebben doorgebracht, is ook niet meer van toepassing.

Het papieren aangifteformulier (de eigenverklaring) zal de komende dagen hoogstwaarschijnlijk worden vervangen door een digitaal passagierslocatieformulier.
Meer informatie volgt zodra deze beschikbaar is.

Bron: IRU

23 -4-2021 Update 

In case of entry into Italy for traveling personnel, who have stayed or transited in the previous 14 days in one of the countries present in lists B, C, D, and E of Annex 20 of the Prime Minister’s Decree, it is necessary to draw up a self-declaration proving the work needs and to communicate one’s entry to the Prevention Department of the competent health care company based on the place of entry.

The obligation to take an antigenic or molecular swab test for travelling staff who has stayed or transited in the United Kingdom in the previous 14 days does not apply anymore.

The obligation to present a result of negative test (antigenic or molecular) less than 7 days old for professional drivers entering or passing through Italy,  and who have spent more than 12 hours in Austria in the 14 days prior to arrival in Italy does not apply anymore also.

Subject to an ad hoc circular by the Ministry of Health, the paper declaration form shall be replaced by a digital passenger location form in the coming days.

More information to come as soon as the new module is available.

Source: IRU, 

3 -12-2020 Update 

PDF:  Nieuw document Italië 

PDF: Engelse vertaling (niet invullen)

Actuele situatie in Italië:

 • Bestuurders zijn vrijgesteld van het verbod om het grondgebied te betreden,
 • Ze moeten echter wel een zelfverklaringsformulier invullen,
 • In de tekst van de verordening wordt gespecificeerd dat “voorzieningen die voedsel- en drankdiensten aanbieden in autobusstations langs de snelwegen of in ziekenhuizen of luchthavens, mogen blijven functioneren indien zij de interpersoonlijke afstand van ten minste één meter garanderen;”.
 • Het decreet van de voorzitter van de ministerraad (DPCM), ondertekend op 24 oktober, bevat de bepalingen van het decreet van 13 oktober betreffende het reizen van/naar het buitenland en verlengt de geldigheid ervan tot 24 november 2020.

Link naar het ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking. 

Bron: IRU

3 -12-2020 Update 

PDF: New document Italy

PDF: English translation (do not fill in)

Update of the current situation in Italy:

 • Drivers are exempt from the prohibition to enter the territory,
 • They should however fill a self-declaration form,
 • It is specified in the text of the regulation that “facilities offering food and beverage services in automobile service stations along highways or in hospitals or airports may continue to operate if they ensure the interpersonal distance of at least one metre;”
 • The Decree of the President of the Council of Ministers (DPCM), signed on 24 October, includes the provisions of the Decree dated 13 October concerning travel to/from abroad and extends its validity until 24 November 2020.
 
 

Link to the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation

Source: IRU

9-11-2020 Update

Italië en de zelf opgemaakte verklaring

Voor chauffeurs uit het buitenland die Italië binnenkomen, is er de verplichting om deze zelfverklaring in te vullen. Quarantaine of een COVID-test zijn niet verplicht.

Het formulier moet worden ingevuld door de chauffeur en hij of zij moet het weer naar de betreffende GGD van de provincie van binnenkomst sturen per mail. In april was dit ook al het geval. Enkel de Brenner passage heeft een online-formulier.

De lijst met adressen van binnenkomst in Italië waar de chauffeur een kopie van het formulier naartoe kan sturen, kunt u hier vinden.

Naast het bovenstaande document is er nog een tweede document. Ook dit tweede document moet worden ingevuld en de chauffeur dient dit bij zich te dragen op straat tijdens de avondklok in de gele zones (rest van Italië) en overdag in de rode en oranje zones.

Rood: Lombardia, Piemonte, Calabria en Valle d’Aosta

Orange: Puglia en Sicilia

Bron: IRU

9-11-2020 Update

Italy and the self-made statement

For drivers from abroad entering Italy, there is an obligation to complete this self-declaration. Quarantine or a COVID test are not mandatory.

The form must be completed by the driver and he or she must return it to the relevant local health service of the province of entry by e-mail. This was already the case in April. Only the Brenner passage has an online form.

The list of addresses of entry into Italy to which the driver can send a copy of the form can be found here.

In addition to the above document, there is a second document. This second document must also be completed and the driver must carry it in the street at curfew time in the yellow zones (rest of Italy) and during the day in the red and orange zones.

Red: Lombardia, Piemonte, Calabria en Valle d’Aosta

Orange: Puglia en Sicilia

Souce: IRU

België / Belgium

15-2-2021

NL

Het Belgische “Passenger Locator Form” is per 8-3-2021 niet meer nodig voor chauffeurs in de transportsector. Chauffeurs zijn ook vrijgesteld van quarantaine, testen en de verplichting om de “verklaring op erewoord” bij zich te hebben.
Bron: TLV

15-2-2021

EN

As of 8-3-2021, the Belgian ‘Passenger Locator Form‘ is no longer required for drivers in the transport sector.
Drivers are also exempt from quarantine, testing and the obligation to carry the ‘declaration of honor’.
Source: TLV

8-3-2021

NL

Het passenger locator form van 03-08-2020 is per 8-3-2021 niet meer nodig voor chauffeurs in de transportsector. Ze zijn ook vrijgesteld van quarantaine, testen en de verplichting om de Verklaring op erewoord bij zich te hebben.

8-3-2021

EN

The passenger locator form below of 03-08-2020 isn’t necessary anymore for drivers in the transport sector since 8-3-2021. They are also exempted from quarantine, testing and the obligation to carry the Declaration on Honour.

13-2-2021

NL:

Chauffeurs in de transportsector moesten vanaf 27 januari 2021 een ‘Verklaring op Eer’ bij zich hebben. Vanaf 13 februari 2021 zijn ze tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden vrijgesteld van het gebruik van de ‘verklaring op eer’. In plaats van de ‘Verklaring op Eer’ worden dan transportdocumenten (zoals de vrachtbrief) geaccepteerd als bewijs voor de professionele verplaatsing. Grensarbeiders moeten de verklaring wel invullen omdat de uitzondering alleen van toepassing is op chauffeurs tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden.

Het onderstaande passenger locator form van 03-08-2020 is  per 8-3-2021 niet meer nodig.

Bron: TLN

 

13-2-2021

EN:

Drivers in the transport sector had to have a “Declaration of Honor” with them from 27 January 2021. From February 13, 2021, they are in the process of performing their duties exempted from using the “Declaration of Honor”. Instead of the “Declaration of Honor”, transport documents (such as the consignment note) are accepted as proof of the professional relocation.
Frontier workers do have to complete the declaration because the exception only applies to drivers while performing their work.

The passenger locator form below of 03-08-2020 isn’t necessary anymore since 8-3-2021

Source: TLN

27-01-2021

NL:

Vanaf 27-1-2021 tot minimaal 1-3-2021 moeten vrachtwagenchauffeurs een getekende verklaring kunnen overleggen.

Mensen die regelmatig de Belgische grens passeren, zoals grensarbeiders of vrachtwagenchauffeurs, hoeven de verklaring maar één keer in te vullen voor een duidelijk omschreven activiteit.

De verklaring kunt u hier downloaden in het Nederlands en hier in het Frans.

Het onderstaande passenger locator form van 03-08-2020 is  per 8-3-2021 niet meer nodig.

 

27-01-2021

EN:

From 1/27/2021 to at least 1/3/2021, truck drivers must be able to submit a signed statement.

People who regularly cross the Belgian border, such as frontier workers or truck drivers, only need to complete the declaration once for a clearly defined activity.

You can download the statement here in Dutch and here in French.

The passenger locator form below of 03-08-2020 isn’t necessary anymore since 8-3-2021

03-08-2020

NL:

Transport in Nood heeft officieel te horen gekregen dat het Belgische ‘Passenger Locator Form’ ook van toepassing is op vrachtwagenchauffeurs. Dit geldt enkel wanneer de chauffeur meer dan 48 uur op Belgisch grondgebied verblijft. De chauffeur hoeft het formulier niet in te vullen als dit minder dan 48 uur is. Via de volgende link is het formulier in te vullen:
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form

Bron: TLN

03-08-2020

EN:

Today Transport in Nood has been officially informed that the Belgian ‘Passenger Locator Form’ also applies to truck drivers. This only applies if the driver stays on Belgian territory for more than 48 hours. The driver does not need to fill in the form if it is less than 48 hours. The form can be completed via the following link:
 
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form

Source: TLN

Duitsland / Germany

NL

EN

Update Duitsland 5-8-2021:

Vanaf 01.08.2021 zal Duitsland een nieuwe verordening (Corona-toetredingsverordening) in werking stellen die de toegang tot Duitsland regelt.
Terwijl de regels voor het grote publiek worden aangescherpt, wordt de situatie van het vervoerspersoneel vereenvoudigd.

Nieuwe algemene regel:
• De risicoclassificatie van het buitenland wordt aangepast, waardoor er nog maar twee vormen van risicogebieden over zijn – ‘area of variant of concern’ en ‘high risk areas’ (voorheen bekend als ‘hoge-incidentiegebieden’). Alle overige gebieden – inclusief de volgende ‘normale risicogebieden’ – worden als ‘geen risico’ beschouwd.

Nieuws over de situatie van het transportpersoneel:

Bestaande vrijstellingen worden gehandhaafd en zelfs vereenvoudigd:

• Helemaal geen COVID-19-verplichtingen voor transportpersoneel dat Duitsland binnenkomt nadat het gedurende de 10 dagen voor binnenkomst uitsluitend in een risicovrij gebied heeft doorgebracht. Dat wil zeggen, deze personen hoeven zich niet vooraf te registreren of zichzelf te isoleren, en ze zijn ook vrijgesteld van de nieuwe algemene verplichting om te testen / bewijs te leveren voorafgaand aan binnenkomst.

• Ook helemaal geen COVID-19-verplichtingen voor transportpersoneel dat Duitsland binnenkomt nadat het gedurende de 10 dagen voor binnenkomst in een ‘high risk area’ heeft doorgebracht. Nogmaals, deze personen hoeven zich niet vooraf te registreren of te isoleren, en ze zijn ook vrijgesteld van de nieuwe algemene verplichting om te testen / bewijs te leveren voorafgaand aan binnenkomst. Nieuw: vrijstellingen zijn geldig ongeacht de duur van het verblijf in het ‘hoog risicogebied’ of de duur van het geplande verblijf in Duitsland.

• Alleen vervoerspersoneel dat Duitsland binnenkomt nadat het gedurende de 10 dagen voorafgaand aan binnenkomst in ‘areas of variant of concern’ heeft doorgebracht, moet zich nog steeds aan de COVID-19-regels houden.

     o Net als voorheen zullen deze personen voorafgaand aan binnenkomst een test moeten ondergaan (PCR-test max 72 uur voor binnenkomst, snel-/antigeentesten max 24 uur voor binnenkomst; bewijs van vaccinatie of bewijs van herstel zijn niet voldoende).

     o In het geval dat de betrokken personen langer dan 72 uur in het ‘areas of variant of concern’ hebben verbleven en ook van plan zijn langer dan 72 uur in Duitsland te blijven, moeten ze zich ook vooraf registreren en zichzelf isoleren. Nieuw: hoewel de inhoud van de regels voor het binnenkomen van vervoerspersoneel uit ‘aandachtsgebieden’ niet is gewijzigd, is het begrip ‘verblijf van meer dan 72 uur’ eindelijk duidelijk gedefinieerd om te betekenen dat zowel de verblijven binnen het ‘gebied van de zorgwekkende variant’ en op Duits grondgebied moeten respectievelijk 72 uur overschrijden om de verplichting tot preregistratie en zelfisolatie te activeren.
Vooralsnog zijn er door de Duitse autoriteiten geen landen die door de Duitse autoriteiten als ‘areas of variant of concern’ zijn aangemerkt binnen het bereik van een wegtransport naar Duitsland. Deze status kan echter snel veranderen.

Update Germany 5-8-2021:

As of 01.08.2021, Germany will put into force a new ordinance (Corona-Einreiseverordnung) governing entry into Germany.
While rules for the general public are been tightened, the situation of transport personnel is being improved.

New general rules:
• Risk classification of foreign countries is being modified, with only two forms of risk areas remaining – “area of variant of concern” and “high risk areas” (formerly known as “high incidence areas”). All remaining areas – including the “normal risk areas” – are considered “no-risk”.

News concerning the situation of transport personnel:

Existing exemptions are being maintained and even extended:

• No COVID-19 obligations at all for transport personnel entering Germany after having spent time in no-risk areas exclusively during the 10 days before entry. That’s to say, these persons do not need to pre-register or self-isolate, and they’re also exempted from the new general obligation for testing/providing proof prior to entry.

• Also, no COVID-19 obligations at all for transport personnel entering Germany after having spent time in “high risk areas” during the 10 days before entry. Again, these persons do not need to pre-register or isolate, and they’re also exempted from the new general obligation for testing/providing proof prior to entry. New: Exemptions are valid regardless of the length of the stay in the “high risk area” or the length of the planned stay in Germany.

• Only transport personnel entering Germany after having spent time in “areas of variant of concern” during the 10 days prior to entry will still have to observe COVID-19 rules.

     o Just as before, these persons will have to undergo testing prior to entry (PCR test max 72 h prior to entry, rapid/antigen tests max 24 h prior to entry; proof of vaccination of proof of recovery are not sufficient).
 
     o In case the persons concerned stayed in the “area of variant of concern” for more than 72 h and intends to stay in Germany for more than 72 h, too, they will also need to pre-register and self-isolate. New: While the contents of the rules governing entry of transport personnel from “areas of variant of concern” have not been modified, the concept of the “stay of more than 72 h” has at last been defined clearly to mean that both the stays within the “area of variant of concern” and within German territory must transgress 72 h respectively in order to trigger the obligation to pre-register and self-isolate.
For the time being, there are no countries classified “areas of variant of concern” by the German authorities within the reach of a road transport to Germany. However this status may change rapidly, and BGL will continue to inform about changes concerning the German “areas of variant of concern” classification.

Update 26-7-2021

Nederland en Spanje zijn volgens Duitsland weer ‘Hochinzidenzgebiete’.

Zie dit schema wat dit voor chauffeurs betekend.

Update 26-7-2021

According to Germany, the Netherlands and Spain are ‘Hochinzidenzgebiete’ again.

See this diagram what this means for drivers.

Update 6-7-2021

Met ingang van woensdag 07 juli 2021, 00:00 uur, worden Portugal, de Russische Federatie en het Verenigd Koninkrijk niet meer beschouwd als een ‘gebied van zorgwekkende varianten’ maar als een ‘gebied met een hoge incidentie’ volgens het Duitse CoronaEinreiseVO.

Update 6-7-2021

With effect from Wednesday, 07 July 2021, 00:00 hours, Portugal, the Russian Federation and the United Kingdom, will be not be considered any more as an “area of variant of concern” but as an “area of high incidence” according to the German CoronaEinreiseVO.

Update 28-6-2021

Portugal is een Virusvariantengebiet

Met ingang van dinsdag 29 juni 2021, 00:00 uur, worden Portugal en de Russische Federatie volgens het Duitsland (zie RKI-risicogebieden) beschouwd als een “Virusvariantegebiet”.

Als gevolg hiervan gelden de volgende regels voor chauffeurs die Duitsland binnenkomen en die de afgelopen 10 dagen in een of meer van de bovengenoemde regio’s hebben verbleven.

 • Inschrijvingsplicht:

Voor chauffeurs is pre-registratie via https://www.einreiseanmeldung.de vóór binnenkomst in Duitsland alleen verplicht bij een verblijf van meer dan 72 uur in Duitsland.

Indien digitale toegangsregistratie niet mogelijk is wegens gebrek aan technische apparatuur of technische storingen, dan is een volledig ingevulde vervangende melding volgens het voorbeeldformulier ook toegestaan.

Zie: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/merkblatt-dea.html)

 • Verplichting tot zelfisolatie:

Voor chauffeurs van goederentransporten is zelfisolatie verplicht bij een verblijf van meer dan 72 uur in Duitsland.

 • Testplicht:

Alle chauffeurs die Duitsland binnenkomen nadat ze in een gebied van zorgwekkende variant hebben verbleven, moeten schriftelijk of digitaal in het bezit zijn van een negatief resultaat van een COVID-19-test voordat ze het Duitse grondgebied betreden. Hoewel PCR-tests tot 72 uur oud kunnen zijn, mogen snel-tests (antigeentests) max. 24 uur oud zijn bij binnenkomst in Duitsland. Bewijs van volledige vaccinatie of bewijs van herstel van COVID-19 is niet voldoende; gevaccineerde of herstelde personen zullen ook een negatief COVID-19-testresultaat moeten bewijzen.

Bron: IRU / BGL

Update 28-6-2021

Portugal is a Virus Variation Area

With effect from Tuesday, 29 June 2021, 00:00 hours, Portugal and the Russian Federation, will be considered an “area of variant of concern” according to the German CoronaEinreiseVO (see RKI risk areas).

As a result, the following rules will apply to drivers of goods transports entering Germany who have stayed in one or more of the aforementioned regions during the last 10 days.

 • Obligation to register:

For drivers of goods transports, pre-registration via https://www.einreiseanmeldung.de prior to entry into Germany is mandatory only in case of stays of more than 72 h.

If digital entry registration is not possible due to lack of technical equipment or technical malfunctions, a fully completed substitute notification according to the sample form (see https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/merkblatt-dea.html for samples in many languages) must be carried on entry.

 • Obligation to self-isolate:

For drivers of goods transports, pre-self-isolation  is mandatory in case of stays of more than 72 h.

 • Obligation to test:

All drivers entering Germany after having stayed in an area of variant of concern will have to be in possession of a negative result of a COVID-19 test before entering German territory, either in writing or in digital format. While PCR tests may be up to 72 h old, rapid tests (antigen tests) may be max. 24 h old upon entry into Germany. Proof of complete vaccination or proof of recovery from COVID-19 will not be sufficient; vaccinated or recovered persons will need to prove a negative COVID-19 test result, too.

Source: IRU / BGL

20-5-2021

Duitsland heeft de coronaregels voor transportpersoneel iets aangepast sinds 20-5-2021

In het kort is er een klein ding veranderd als het gaat om gebieden met een hoog risico en gebieden met een virusvariant. Dit schema geeft ook simpel weer wat de bedoeling is.

 1. Als je uit een hoog-risicogebied komt, hoef je geen melding meer te doen als je korter dan 72 uur in Duitsland zult zijn of korter dan 72 uur in een hoog-risicogebied bent geweest. Eerst was deze grens bij korter dan 24 uur. Een negatieve test is volgens het schema nog wel verplicht.
 2. Wanneer je uit een virusvariantengebied komt, dan geldt er ook een grens van 72 uur. Als je korter dan 72 in dat gebeid geweest bent, dan hoef je geen registratie te doen. Een test is nog wel verplicht. Ben je langer dan 72 uur in het virusvarianten gebied geweest en/of je zal ook langer dan 72 uur in Duitsland verblijven, dan moet je registreren, testen en in zelfisolatie gaan.

Ten slotte zijn de vrijstellingen van preregistratie en zelfisolatie voor personen die alleen door een risicogebied zijn gegaan (transit), uitgebreid naar alle drie de categorieën (normaal risicogebied, hoog-risicogebied en virusvariantengebied). In het schema is dit ook aangegeven, dus dat dit schema niet van toepassing is als het enkel om transit gaat. (*does not refer to transit journies).  

Het is misschien nog even goed om te melden dat dit schema gemaakt is met de gedachte dat de mensen waar het om gaat vast in een risicogebied verblijven, of vast in Duitsland verblijven. Daarom is de keuze in het schema enkel yes/no. Voor bijvoorbeeld Nederlanders geldt dat je het schema iets anders kan interpreteren en dat de vraag eigenlijk moet zijn of je langer dan 72 uur in een virusvariantengebied bent geweest én of je langer dan 72 uur in Duitsland zal verblijven.

Klik hier om te zien welke regels er gelden en wat er precies veranderd is.

20-5-2021

Germany has slightly adjusted the corona rules for transport personnel since 20-5-2021

In short, a little thing has changed when it comes to areas of high risk and areas with a virus variant. This diagram also simply shows what the intention is.

 1. If you come from a high-risk area, you no longer need to report if you will be in Germany for less than 72 hours or have been in a high-risk area for less than 72 hours. At first this limit was less than 24 hours. A negative test is still required according to the schedule.
 2. When you come from a virus variant area, there is also a limit of 72 hours. If you have been in that area for less than 72 years, you do not need to register. A test is still required. If you have been in the virus variants area for more than 72 hours, you must register, test and self-isolate.

Finally, the exemptions from pre-registration and self-isolation for persons who have only passed through a risk area (transit) have been extended to all three categories (normal risk area, high risk area and virus variant area). This is also indicated in the schedule, so this schedule does not apply if it only concerns transit. (* does not refer to transit journies).

Perhaps it is equally good to mention that this scheme was made with the idea that the people concerned are permanently in a risk area, or are permanently resident in Germany. That is why the choice in the scheme is only yes / no. For the Dutch, for example, you can interpret the schedule slightly differently and that the question should actually be whether you have been in a virus variant area for more than 72 hours and whether you will be staying in Germany for longer than 72 hours.

Click here to see which rules apply and what exactly has changed.

24-4-2021

Duitsland heeft vanaf 24-4-2021 een avondklok ingevoerd in regio’s waar de zevendaagse incidentwaarde hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Per regio moet men zelf in de gaten houden op hoeveel de waarde ligt op het betreffende moment. Misschien is het makkelijker om de avondklok gewoon overal aan te houden.
De avondklok geldt dagelijks van 22.00 tot 05.00. Van 22.00 en 24.00 mag men nog zonder gezelschap buitens huis en buiten de cabine lichamelijke activiteiten uitvoeren.
Voor activiteiten in relatie tot werk gelden uitzonderingen op de avondklok en ook in geval van nood is er een uitzondering. Tot dusver is de avondklok tot 30 juni 2021 van kracht.

 

24-4-2021

Germany has introduced a curfew as of 24-4-2021 in regions where the seven-day incident value is higher than 100 per 100,000 inhabitants. Each region must itself monitor how high the value is at any given time. So perhaps it would be better just to observe the curfew everywhere.
The curfew applies daily from 22.00 to 05.00. Between 22.00 and 24.00 one may still carry out physical activities outside the home and outside the cabin without company.
There are exceptions to the curfew for activities related to work and there is also an exception in the case of an emergency. So far, the curfew is in force until 30 June 2021.

1-4-2021

Nederland wordt door Duitsland toegevoegd aan de lijst met gebieden met een hoog risico. Vanaf dinsdag 6 april 2021 om 00:00 uur hebben chauffeurs de verplichting om zich te registreren en te testen (zie onderstaande informatie) voor ze Duitsland in rijden.

LET OP!

 • Transportpersoneel is vrijgesteld van de verplichting om te testen als het personeel zich slechts 72 uur in een gebied met hoge incidentie heeft bevonden of slechts 72 uur in Duitsland zal zijn
 • Als men minder dan 24 uur in Duitsland blijft, is men vrijgesteld van registratie.
 • Als men transit door Duitsland gaat, is men ook uitgezonderd van zowel registratieplicht als testverplichting.

Verplichting om te registreren
Voor personen die in de 10 dagen voorafgaand aan het betreden van het Duitse grondgebied in gebieden met een hoog risico zijn geweest, is er een verplichting om zich te registreren via deze website.  Er is  een uitzondering op de registratieplicht als het gebied met een hoog risico zonder verblijf wordt doorkruist (transitverkeer).

Verplichting om te testen
Voor de transportsector geldt een uitzondering: bij verblijf van 72 uur of korter hoeven personen die werkzaam zijn in de transportsector geen negatieve test te laten zien. Ook voor transportpersoneel dat bijvoorbeeld naar Duitsland moet reizen in verband met het ophalen of repareren van een truck, geldt de uitzondering voor een testverplichting tot een verblijf van max 72 uur.

Veelgestelde vragen bij het binnenkomen van Duitsland vanuit risicogebieden, gebieden met hoge incidentie en zorgwekkende varianten

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij TLN

Bron: IRU – TLN

Test nodig? Lees hier hoe u een test kunt aanvragen op een voor chauffeurs gunstig gelegen locatie met parkeerplaats langs de A27.

1-4-2021

The Netherlands is added by Germany to the list of high-risk areas. From Tuesday, April 6, 2021 at 00:00 hours, drivers have the obligation to register and test (see information below) before entering Germany.

PAY ATTENTION!:

 • Transport personnel are exempted from the obligation to test if the personnel have been in a high incidence area for only 72 hours or will be in Germany for only 72 hours
 • If you stay in Germany for less than 24 hours, you are exempt from registration.
 • When going through Germany in transit, you are  exempt from registration as well as testing requirements.


Obligation to register

For persons who have been in high-risk areas in the 10 days prior to entering German territory, there is an obligation to register through this website. There is an exception to the registration requirement if the area with a high risk is crossed without a stay (transit traffic).

Obligation to test
An exception applies for the transport sector: persons working in the transport sector do not have to show a negative test for a stay of less than 72 hours.
For transport personnel who, for example, have to travel to Germany in connection with the collection or repair of a truck, the exception applies for a test obligation of 72 hours.

Frequently Asked Questions when entering Germany from risk areas, high-incidence areas and areas of variants of concern.

For more information also check TLN (Dutch)

Source: IRU – TLN

Need a test?

Read here how to request a test at a location that is conveniently located for drivers with parking along the A27.’

15-01-2021

De nieuwe verordening in Duitsland onderscheidt drie verschillende risiconiveaus:
1. Risicogebieden (Risikogebiete)
2. Gebieden met een bijzonder hoog risico (Hochinzidenzgebiete)
3. Gebieden met zorgwekkende varianten van het coronavirus (Virusvarianten-Gebiete)

De actuele lijst met de verschillende risicogebieden is hier te raadplegen.

Voor chauffeurs die voldoen aan de bepalingen (personen die in een professionele context grensoverschrijdend vervoer van personen of goederen over de weg, het spoor, het schip of door de lucht uitvoeren met toepassing van adequate veiligheids- en hygiëneconcepten) zijn de regels als volgt:

1. Risicogebieden (Risikogebiete)
Chauffeurs die zich de laatste 10 dagen voorafgaand aan het betreden van Duits grondgebied in een ‘risicogebied’ hebben bevonden:
• Pre-registratie: geen
• Negatieve COVID-19-test: geen

2. Gebieden met een bijzonder hoog niveau (Hochinzidenzgebiete)

Bestuurders die de laatste 10 dagen voorafgaand aan het betreden van het Duitse grondgebied in een ‘gebied met hoge incidentie’ zijn geweest:

• Pre-registratie: verplicht. Registreer hier.

(PS: U hoeft niet 10 dagen in quarantaine, wel moet u een Duits adres invullen voor de quarantaine. Hiervoor kunt u het Duitse laad- of losadres invullen bijvoorbeeld. Bekijk hier de registratie-invulhulp van TLN)

Op bovenstaande gelden twee uitzonderingen:
– Wanneer personen enkel door een risicogebied zijn gereisd zonder stop (transit), dan is de registratie niet verplicht.
– Ook bij een verblijf in Duitsland korter dan 24 uur is registratie niet nodig.

• Negatieve COVID-19-test: geen verplichte test voor verblijven tot 72 uur voor transpormedewerkers. Voor een verblijf van meer dan 72 uur, moet een verplichte COVID-19-test worden uitgevoerd vóór de binnenkomst in Duitsland, om te worden getoond op verzoek van een verantwoordelijke autoriteit. Test mag max. 48 uur oud zijn bij binnenkomst.

3. Gebieden met zorgwekkende varianten van het coronavirus (Virusvarianten-Gebiete)

Chauffeurs die zich de afgelopen 10 dagen voorafgaand aan het betreden van het Duitse grondgebied in een ‘Virusvarianten-gebied’:

• Pre-registratie: verplicht. Registreer hier.
• Negatieve COVID-19-test: verplicht, geen vrijstellingen. De COVID-19-test moet voor de reis worden uitgevoerd en mag max. 48 uur oud zijn bij binnenkomst.

Personen die door Duitsland reizen (transit / doorvoer);
zijn vrijgesteld van preregistratie als ze afkomstig zijn uit risicogebieden of gebieden met een hoog risico, op voorwaarde dat ze Duitsland zo snel mogelijk verlaten. Ze moeten zich vooraf registreren als ze uit een virus-varianten-gebied komen. Ze zijn in de gevallen risicogebied en hoog-risicogebied alle twee de gevallen vrijgesteld van testen.

Personen die alleen een risicogebied hebben doorkruist zonder tussenstops of verblijven;
Personen die alleen een relevant gebied hebben doorkruist zonder stop of verblijf zijn vrijgesteld van pre-registratie en testen als ze afkomstig zijn uit risicogebieden of gebieden met een hoge incidentie. Ze moeten zich vooraf registreren en testen als ze uit een virusvarianten-gebied komen.

Wanneer het een virusvarianten-gebied betreft, gelden er dus geen vrijstellingen!

Meer informatie: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende-englisch.html

Bron: BGL / IRU /TLN

15-01-2021

The new regulation in Germany distinguishes three different risk levels:

1. Risk areas (Risk area)
2. Areas with a particularly high risk (Hochinzidenzgebiete)
3. Areas with variants of the coronavirus of concern (Virus Variants-Area)

 

The current list of the various risk areas can be consulted here.

For drivers who comply with the provisions (persons carrying out
cross-border transport of persons or goods by road, rail, ship or air
in a professional context, using appropriate safety and hygiene concepts), the rules are as follows:

1. Risk areas (Risk area)

Drivers who were in a “risk area” in the last 10 days prior to entering German territory:
• Pre-registration: none
• Negative COVID-19 test: none

2. Areas with a particularly high level (Hochinzidenzgebiete).

Drivers who have been in a “high incidence area” in the last 10 days prior to entering German territory:

• Pre-registration: mandatory. Register here.

(PS: You do not need to be in quarantine for 10 days, but you do need to enter a German address for the quarantine. For this you can enter the German loading or unloading address, for example. View the TLN registration-form help here)

There are two exceptions to the above:

– When people have only traveled through a risk area without a stop (transit), registration is not mandatory.
– Registration is also not necessary for a stay in Germany for less than 24 hours.

• Negative COVID-19 test: no mandatory test for stays of up to 72 hours for transpo workers.
For stays of more than 72 hours, a mandatory COVID-19 test must be performed prior to entry into Germany, to be presented upon request from a responsible authority.
Test may be no more than 48 hours old upon arrival.

3. Areas with variants of the coronavirus of concern
(Virus Variants-Area).

Drivers who have been in a ‘Virus variant area’ in the past 10 days prior to entering German territory:

• Pre-registration: mandatory. Register here.
• Negative COVID-19 test: mandatory, no exemptions. The COVID-19 test must be performed prior to travel and must be up to 48 hours old upon entry.

Persons traveling through Germany (transit / transit);

are exempt from pre-registration if they come from high-risk or high-risk areas, provided they leave Germany as soon as possible. They must pre-register if they come from a virus variant area. They are both exempt from testing in the risk area and high risk area.

Persons who have only crossed a risk area without stops or stays;

Individuals who have only traversed a relevant area without a stop or stay are exempt from pre-registration and testing if they come from high-risk or high-incidence areas. They must pre-register and test if they come from a virus variant area.

When it concerns a virus variants area, there are no exemptions!

More information: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende-englisch.html

Source: BGL / IRU / TLN

Griekenland / Greece

14-08-2020

Het elektronische Passenger Locator Formulier (PLF en QR-codes) is voor iedereen die Griekenland binnenkomt verplicht, dus ook voor vrachtwagenchauffeurs. De formulieren kunnen hier worden ingevuld.

de Grieks-Bulgaarse grensovergang Promahonas is de enige grensovergang die 24 u per dag open is voor internationaal transport. Internationaal transport is verder toegelaten via de volgende grensovergangen: Nymfaia, Krystallopigi, Kakavia, Kipi, Evzones, maar niet tussen 23u00 en 7u00.

 

Bron: https://www.tln.nl/coronavirus-en-landeninformatie/ Griekenland

bron: TLN 

Verenigd Koninkrijk / United Kingdom

19-4-2021
Verenigd Koninkrijk – Vervoerders hebben niet langer een Kent Access Permit (KAP) nodig om Kent binnen te rijden. De service is met onmiddellijke ingang gedeactiveerd.

Bron: https://www.gov.uk/check-hgv-border

19-4-2021
United Kingdom – Effective immediately, hauliers no longer need a Kent Access Permit (KAP) to enter.
The service is deactivated immediately.

Source: https://www.gov.uk/check-hgv-border

6-4-2021
Verenigd Koninkrijk – Reizen naar het VK
1. Verblijf korter dan 48 uur in het VK
– Het passenger locator form dient ingevuld te zijn voordat je naar het VK reist.-
– Negatieve Coronatest niet verplicht.
– Alleen wanneer je de afgelopen 10 dagen in een land bent geweest dat op de rode lijst staat is zelfisolatie verplicht en hoor je daarbij op dag 2 en dag 8 een Coronatest af te nemen.

Verblijf langer dan 48 uur in het VK
– Het passenger locator form dient ingevuld te zijn voordat je naar het VK reist.
– Indien er sprake is van één vaste werklocatie in het VK, verplicht een sneltest af te nemen óp of vóór dag 2, 5 en 8 na aankomst in het VK.
– Indien er dagelijks een andere werklocatie of laad- of losadres is in het VK, verplicht om de 3 dagen een sneltest. Vanaf 48 uur in het VK is een negatieve test al verplicht.
– Een negatieve coronatest is niet verplicht bij binnenkomst VK.
– Verplichte isolatie in cabine gedurende de tijd dat je in het VK bent.
– De cabine mag tijdens de isolatie verlaten worden om buiten te zitten, medische hulp/noodhulp in te roepen, de wasgelegenheid te gebruiken en ervoor te zorgen dat het voertuig en lading rijklaar zijn.

Bron: TLN

6-4-2021
United Kingdom -Travel to UK
1. Stay not longer than 48 hour
– You need to complete the passenger locator form before you travel to the UK.
– You do not need to take a coronavirus test before you travel to the UK.
– You do not need to self-isolate or take a coronavirus test on day 2 and day 8, unless you have been in a country on the travel ban red list in the last 10 days.

2. Stay longer than 48 hours
– You need to take a mandatory workplace, community or home lateral flow device (LFD) test on or before days 2, 5 and 8 after your arrival.
– If you are travelling every day, you must take a lateral flow test at least once every 3 days.
– You do not need to book coronavirus tests before arrival in England.
– You are able to leave your cab for essential purposes such aseating, seeking medical and emergency help, using wash facilities, ensuring your vehicle and load are roadworthy. If the cab does not have sleeping facilities, you may stay in a hotel or bed and breakfast accommodation. If you are a UK resident, you can self-isolate at home for 10 days while not working. You are still required to continue to test during this timeou must self-isolate in your cab during the time you are in England.

Source: UK Department of Transport

15-3-2021
Verenigd Koninkrijk – Vanaf 16 maart hoeven vrachtwagenchauffeurs die korter dan 48 uur in het Verenigd Koninkrijk zijn geweest, niet meer te voldoen aan de sneltest-verplichting. Maar hoe toon je aan dat je korter dan 48 uur in het Verenigd Koninkrijk bent geweest? Bekijk hier het volledige bericht op de website van TLN. Sinds 22-2-2021 was een sneltest al niet meer nodig als men vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk ging.
Bron: TLN

15-3-2021
United Kingdom – As of 16-3-2021, truck drivers who have been in the UK for less than 48 hours will no longer have to comply with the rapid test requirement. But how do you demonstrate that you have been in the UK for less than 48 hours? View the full message on the TLN website (Dutch language). Since 22-2-2021, a rapid test was no longer necessary when going from the United Kingdom to France.
Source: TLN

10-02-2021
Verenigd Koninkrijk – Vrachtwagenchauffeurs die in Kent aankomen met een bewijs van een negatieve Covid-test en een geldige KAP worden nu versneld doorgeleidt naar de haven of de Eurotunnel-terminal. De KAP is via deze link online aan te vragen. Lees hier voor meer info. Voor de trein van Engeland en Ierland naar Frankrijk is ook deze verklaring nodig.
Bron: IRU

10-02-2021
United Kingdom – Truck drivers arriving in Kent with proof of a negative Covid test and a valid KAP are now expedited to the port or Eurotunnel terminal. The KAP can be applied for online via this link. Read here for more info. This statement is also required for the train from England and Ireland to France.
Source: IRU

14-01-2021
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland

Vrachtwagenchauffeurs die van het Verenigd Koninkrijk naar of via Frankrijk reizen, moeten in het bezit zijn van een negatieve COVID-test, uitgevoerd binnen 72 uur vooraf aan de reis. Degenen die Kent-havens gebruiken, zijn nu ook wettelijk verplicht om een Kent Access Permit te hebben (KAP).

Vrachtwagens die vanuit Engeland naar Frankrijk vertrekken, kunnen het Kanaal alleen oversteken met bewijs van een toegestane negatieve COVID-test, die is uitgevoerd binnen de periode van 72 uur voor hun vertrek. Deze maatregel wordt opgelegd door de regering van het VK en Frankrijk en blijft van kracht tot nader order. Vervoerders zonder een geautoriseerde negatieve COVID-test die binnen de periode van 72 uur is afgelegd, worden afgewezen

Vrachtwagenchauffeurs die in Kent aankomen met een bewijs van een negatieve Covid-test en een geldige KAP, worden nu ‘versneld’ doorgeleidt naar de haven of de Eurotunnel-terminal.

De KAP is via deze link online aan te vragen. Vervoerders die gebruik maken van de korte zeestraten (haven van Dover of Eurotunnel) moeten ook gebruik maken van de Kent Access Permit. Elke vergunning is 24 uur geldig. Elke keer dat de vrachtwagen uit Groot-Brittannië vertrekt, heeft u een nieuwe vergunning nodig.

U kunt een boete van £ 300 krijgen als u geen gebruik maakt van de KAP als u via de havens van Kent reist, of als u een frauduleuze aangifte doet. Vervoerders die zonder de juiste import- en exportdocumenten in de haven aankomen, worden afgewezen.

Testen worden vandaag de dag (donderdag 14 januari) op 34 locaties aangeboden. Kijk hier voor meer informatie en de laatste openingstijden. 

Positief getest

U dient de plaats onmiddellijk te verlaten en een bevestigende PCR COVID-test te verkrijgen bij één van de NHS-testfaciliteiten. U zult het VK niet kunnen verlaten of geen enkele Britse haven kunnen betreden totdat u dit hebt gedaan heeft of gedurende 10 dagen geïsoleerd bent geweest. U moet uzelf isoleren totdat u een negatief testresultaat krijgt.

Verenigd Koninkrijk (14 januari 2021)

 • Na de sneltest, indien positief, moeten de chauffeurs een PCR-test afleggen die niet zo snel is.
 • Dit gebeurt ter plaatse (in de parkeergarage) en er wordt 24-36 uur gewacht (het wordt beter/sneller) op het resultaat.
 • Gedurende deze tijd zit de bestuurder geïsoleerd in zijn cabine, aangezien slechts een klein percentage van de 2e tests positief wordt geregistreerd.
 • Na de PCR-test worden chauffeurs met een negatief resultaat op pad gestuurd. Chauffeurs met een positief resultaat worden naar het hotel begeleid.
 • In het hotel (10 dagen verplichte isolatie) worden accommodatie, eten en in sommige gevallen gezondheidskosten allemaal betaald door de Britse regering.

Nieuw Frans document

Er doen verhalen de ronde dat men bij de Eurotunnel nieuwe corona-documenten verlangt. Er is wel een nieuw document beschikbaar, maar er is nog niet officieel gecommuniceerd dat dit document voor een internationaal chauffeur verplicht is. Het document (een zelfverklaring) is in het Frans en in het Engels hieronder beschikbaar. Het is aan te raden dit document beschikbaar te stellen aan de chauffeur voor het geval hij of zij deze nodig heeft.

Bron: IRU

14-01-2021
United Kingdom, France and the Netherlands

Truck drivers traveling from the UK to or through France must be in possession of a negative COVID test performed within 72 hours prior to travel. Those using Kent ports are now also required by law to have a Kent Access Permit (KAP).

Trucks departing from England for France can only cross the Channel with proof of a permitted negative COVID test, which has been carried out within the 72-hour period prior to their departure. This measure is imposed by the governments of the UK and France and will remain in effect until further notice. Carriers without an authorized negative COVID test taken within the 72-hour period will be rejected

Truck drivers arriving in Kent with proof of a negative Covid test and a valid KAP are now ‘expedited’ onward to the port or Eurotunnel terminal.

The KAP can be requested online via this link

Carriers using the short straits (port of Dover or Eurotunnel) must also use the Kent Access Permit. Each permit is valid for 24 hours. You will need a new permit every time the truck leaves Great Britain.

You can be fined £ 300 for not using the KAP when traveling through Kent ports, or for making a fraudulent declaration. Carriers who arrive at the port without the correct import and export documents will be rejected.

Tests are offered today (Thursday, January 14) at 34 locations.
Click here for more information and the latest opening times. 

Tested positive

You should leave the site immediately and obtain a confirmatory PCR COVID test from one of the NHS testing facilities

You will not be able to leave the UK or enter any UK ports until you have done so or been isolated for 10 days. You must isolate yourself until you get a negative test result.

United Kingdom (January 14, 2021)

 • After the rapid test, if positive, the drivers have to take a PCR test which is not that fast.
 • This is done on site (in the parking garage) and we wait 24-36 hours (it gets better / faster) for the result.
 • During this time the driver is isolated in his cab as only a small percentage of the 2nd tests are positive.
 • After the PCR test, drivers are sent out with a negative result.
 • Drivers with a positive result will be escorted to the hotel.
 • At the hotel (10 days of compulsory isolation) accommodation, food and in some cases health costs are all paid for by the UK Government.

New French document

There are reports that new corona documents are required at the Eurotunnel. There is a new document available, but it has not yet been officially communicated that this document is mandatory for an international driver. The document (a self-declaration) is available in French and English below. It is recommended to make this document available to the driver in case he or she needs it.

Source: IRU 

05-11-2020

Verenigd Koninkrijk

Chauffeurs zijn uitgezonderd van verplichte quarantaine, maar moeten zich wel registreren, 48 uur voordat ze het VK inreizen.

Registratie kan voorafgaand aan de reis via deze link.

Het registratieformulier moet uitgeprint meegenomen worden of ingevuld digitaal beschikbaar zijn.

05-11-2020

United Kingdom

Drivers are exempt from mandatory quarantine, but must register 48 hours before entering the UK.

Registration can be done prior to the trip via this link.

The registration form must be printed or completed digitally available.

Nederland / The Netherlands

28-4-2021 
Avondklok

Woensdag 28-4-2021 is de avondklok in Nederland afgeschaft. Er zijn dus geen documenten meer nodig wanneer men ’s nachts onderweg moet.

28-4–2021
Avondklok

The curfew in the Netherlands has endet since wendessday 28-4-2021. No documents are needed for travelling during night times

1-4-2021
Nederland

Nederland wordt door Duitsland toegevoegd aan de lijst met gebieden met een hoog risico. Vanaf dinsdag 6 april 2021 om 00:00 uur hebben chauffeurs de verplichting om zich te registreren en te testen voor ze Duitsland in rijden. Voor meer info, zie Duitsland.

1-4–2021
The Netherlands

The Netherlands is added by Germany to the list of high-risk areas. From Tuesday, April 6, 2021 at 00:00 hours, drivers have the obligation to register and test before entering Germany. For more info, see Germany.

23-01-2021
Nederland

Nederland heeft sinds 23-1-2021 een avondklok. Zonder geldige reden mag men niet buiten zijn tussen 21:00 uur en 4:30 uur. Bij internationaal transport zijn geen extra verklaringen nodig volgens de Rijksoverheid. De vrachtbrief (CMR) is voldoende .
Bij nationaal vervoer is een ‘eigenverklaring’ en ‘werkgeversverklaring’ wél nodig volgens de Rijksoverheid. Ook bij reizen van en naar de standplaats zijn de documenten voor de chauffeurs verplicht. Eigen-rijders mogen de ‘werkgeversverklaring’ zelf invullen.
De ‘eigenverklaring’ en ‘werkgeversverklaring kunt u hier downloaden.

Bron: Rijksoverheid.nl 

23-01-2021
The Netherlands

The Netherlands introduced a curfew since 23-1-2021. The curfew means that you may not be outside without a valid reason between 9:00 PM and 4:30 AM. According to the national government, no additional declarations are required for international transport. The consignment note (CMR) should be sufficient.
For national transport, a ‘self-declaration’ and ‘employer’s declaration’ is required according to the national government. The documents for the drivers are also compulsory for travelling to and from the workplace. Self employed drivers can fill in the ‘employer’s statement’ themselves.
You can download the ‘self-declaration’ and ‘employer’s declaration’ here

Source: Rijksoverheid.nl 

15-01-2021
Nederland

Reizigers en vrachtwagenchauffeurs uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika die met het vliegtuig of de veerboot naar Nederland willen reizen, moeten straks voor vertrek op de luchthaven of ferryterminal een corona-sneltest ondergaan.

De Nederlandse overheid heeft aangegeven dat een negatieve PCR-test niet verplicht is. Een negatief resultaat van een sneltest niet ouder dan 72 uur is echter wel verplicht.

De verplichting gaat ook gelden voor vrachtwagenchauffeurs en de bemanning van veerboten en vliegtuigen.

De maatregel is bedoeld om verspreiding van de nieuwe varianten van het coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volgens het ministerie treedt de maatregel in werking op 15 januari 2021 00:00 uur. Op de website van de Britse overheid staan de locaties waar transportbestuurders gratis kunnen worden getest.

Er is een lijst met particuliere testfaciliteiten waar beroepschauffeurs zich kunnen laten testen.

De verplichte sneltest geldt al voor reizigers die met de trein vanuit het VK naar Nederland reizen en voor bestuurders die de tunnel tussen Dover en Calais gebruiken. Nederland bundelt de krachten met Frankrijk en België om de import van virusvarianten uit het VK te voorkomen.

Lees hier meer

 Bron: TLN / IRU

15-01-2021
The Netherlands

Travelers and truck drivers from the United Kingdom and South Africa who want to travel to the Netherlands by plane or ferry will have to undergo a corona rapid test before departure at the airport or ferry terminal.

The Dutch government has indicated that a negative PCR test is not mandatory. However, a negative result of a rapid test not older than 72 hours is mandatory.

The obligation will also apply to truck drivers and ferry and aircraft crews.

The measure is intended to prevent the spread of the new variants of the corona virus in the Netherlands. According to the ministry, the measure will take effect on January 15, 2021 00:00 hours. The UK government website lists the locations where transport drivers can be tested for free.

There is a list of private testing facilities where professional drivers can be tested.

The compulsory rapid test already applies to travelers traveling by train from the UK to the Netherlands and drivers using the tunnel between Dover and Calais. The Netherlands is joining forces with France and Belgium to prevent the import of virus variants from the UK.

Read more here

Source: TLN / IRU

Noorwegen / Norway

15-01-2021

 

NL:

Mensen die Noorwegen binnenkomen, moeten hun naam, contactgegevens, quarantaineplaats en werkgever (indien van toepassing) registreren. Dit is inclusief beroepschauffeurs. Ook chauffeurs die in het voertuig slapen moeten zich registreren. Het opgeven van de postcode van de plaats waar het voertuig staat is voldoende. Meer informatie vind je hier.

Bron: IRU

EN: 

People entering Norway must register their name, contact details, quarantine place and employer (if applicable). This includes professional drivers. Drivers who sleep in the vehicle must also register. Entering the zip code of the place where the vehicle is located is sufficient. More information can be found here.


Source: IRU

Zwitserland / Switzerland

08-02-2021

 

NL:

Aanmelding Zwitserland en Oostenrijk

CH | Vanaf maandag 8-2-2021 moeten chauffeurs zich melden als zij Zwitserland binnenkomen. De aanmelding kan eenvoudig online gedaan worden via deze link. Vrachtwagenchauffeurs zijn uitgezonderd van de testplicht en quarantaineperiode.

Zie document.

 

 

EN: 

Registration Switzerland and Austria

CH | From Monday 8-2-2021, drivers must report when they enter Switzerland. The registration can easily be done online via this link. Truck drivers are exempt from the test obligation and quarantine period.

See  document

Oostenrijk / Austria

28-10-2021

NL:

COVID-19 update Oostenrijk: beperkingen voor toegang tot werkplekken vanaf 1 november

Vanaf 1 november mag iedereen die fysiek contact heeft met andere mensen op zijn werkplek, zijnde werknemers, eigenaren of operators, alleen toegang krijgen tot werkplekken in Oostenrijk wanneer:

 • men is getest (officieel certificaat in het Duits of Engels van een antigeentest niet ouder dan 24 uur, een PCR-test niet ouder dan 72 uur of een officieel bewijs van een antilichamen dat niet ouder is dan 90 dagen),
 • men is hersteld van het SARS-CoV-2-virus (officieel herstelcertificaat in het Duits of Engels niet ouder dan 180 dagen),
 • men is gevaccineerd (officieel certificaat in het Duits of Engels van een tweede of derde vaccinatie niet ouder dan 360 dagen voor vaccins waarbij twee injecties nodig zijn, of een tweede vaccinatie niet ouder dan 270 dagen of derde vaccinatie niet ouder dan 360 dagen voor vaccins waarbij één injectie nodig is Een eerdere infectie en één of meerdere vaccinaties binnen 360 dagen worden eveneens als geldige vaccinatie beschouwd).

Merk op dat transportprofessionals (vracht- en personenvervoer) NIET zijn uitgesloten van deze nieuwe vereiste.

Wél worden niet als ‘fysieke contacten’ beschouwd:
– maximaal twee fysieke contacten per dag, die buiten plaatsvinden en indien elk contact niet langer dan 15 minuten duurt (bv. wat vaak voor beroepschauffeurs van toepassing is bij het laden en lossen).

Bron: IRU

28-10-2021

EN: 

COVID-19 update Austria: restrictions to access workplaces from 1 November

As of 1 November, everybody who has physical contact with other people in their workplace, being employees, owners or operators, are only allowed to access workplaces if:

 • they have been tested (official certificate in German or English of an antigen-test not older than 24 hours, a PCR-test not older than 72 hours or an official proof an antibody not older than 90 days),
 • they have recovered from SARS-CoV-2 virus (official recovery certificate in German or English not older than 180 days),
 • they are vaccinated (official certificate in German or English of a second or third vaccination not older than 360 days for vaccines where two shots are necessary, or a second vaccination not older than 270 days or third vaccination not older than 360 days for vaccines where one shot is necessary. A previous infection and one or more vaccinations within 360 days are considered as valid vaccination as well).

Note that transport professionals (freight and passenger) are NOT excluded from this new requirement.

However, these are not considered as “physical contacts”:
– a maximum of two physical contacts per day, taking place outdoors, and if each contact do not last more than 15 minutes (e.g. professional drivers).

Source: IRU 

22-02-2021

NL:

Vanaf maandag 22 februari 2021 wordt een COVID-teststation geïnstalleerd op de snelweg Münster-Nord (richting Innsbruck) als onderdeel van de campagne ‘Tiroler tests – continu en gratis’ speciaal voor vrachtwagenchauffeurs.

22-02-2021

EN: 

From Monday, February 22, 2021, a COVID test station will be installed on the Münster-Nord motorway (towards Innsbruck) as part of the campaign “Tyrolean tests – continuous and free” especially for truck drivers.

08-02-2021

NL:

Oostenrijk voert een meldingsplicht in vanaf 10-2-2021. De verordening zou niet gelden voor chauffeurs die goederen- of personenvervoer uitvoeren. Chauffeurs die zonder vrachtwagen de grens over komen, moeten naast de melding wél een negatief testresultaat laten zien. Hier kan het online-formulier ingevuld worden in de Engelse taal en in de Duitse taal.
De chauffeurs moeten ook het Europese certificaat Annex 3 hebben.

08-02-2021

EN: 

Austria will introduce a notification requirement from 10-2-2021. The regulation would not apply to drivers carrying out goods or passenger transport. Drivers who cross the border without a truck must show a negative test result in addition to the report. Here the online form can be completed in the English language and in the German language.
The drivers must also have the European certificate Annex 3.

Letland / Latvia

10-02-2021

NL:

De regering van Letland heeft een lijst met aanvullende documenten verstrekt die nodig zijn voor de werknemers van vracht- en passagiersdiensten. De vereiste documenten zijn een rijbewijs, de bestuurderskaart van de digitale tachograaf en het Europese certificaat Annex 3 (afgegeven en ingevuld door de werkgever). Deze documenten mogen in papieren – of digitale vorm zijn.
Ook moeten transportmedewerkers de vragenlijst op de Covidpass-website invullen voordat ze in Letland aankomen. Een negatieve COVID-19-test is niet vereist.
Bron: IRU

EN: 

The government of Latvia has provided a list of additional documents required for cargo and
passenger service workers. The required documents are a driver’s license, the driver card of the digital
tachograph and the European certificate Annex 3 (issued and completed by the employer).
These documents may be in paper or digital form.
Also, transportation workers must complete the questionnaire on the Covidpass website before arriving in Latvia. A negative COVID-19 test is not required.

Portugal / Portugal

15-3-2021

NL:

Sinds 14-3-2021 wordt Portugal niet langer beschouwd als een ‘Virusvatianten-Gebiet’. Portugal is nu weer een ‘normaal’ risicogebied geworden. Als gevolg hiervan zal een verblijf in Portugal niet langer resulteren in preregistratie- en testverplichtingen voor vrachtwagenchauffeurs wanneer ze Duitsland binnenkomen. De lijst met huidige ‘Virusvatianten-Gebiete’ is hier te vinden.
Bron: IRU

15-3-2021

EN: 

Since 14-3-2021, Portugal will no longer be considered an ‘area of variant of concern’. Portugal will become a ‘normal’ risk area again. As a result, a stay in Portugal will no longer result in any pre-registration and testing obligations for truck drivers when they enter Germany. The list of current ‘Virusvatianten-Gebiete’ can be found here.
Sourse: IRU

10-2-2021

NL:

Portugal – Vrachtwagenchauffeurs moeten beschikken over een werkgeversverklaring voor het verrichten van transport in Portugal. Niet alle grensovergangen blijven open.
Momenteel is nog geen lijst beschikbaar met de grensovergangen die openblijven voor het internationaal vervoer.
Bron: TLV

10-2-2021

EN: 

Portugal – Truck drivers must have an employer’s certificate for carrying out transport in Portugal. Not all border crossings would remain open. There is currently no list available of the border crossings that will remain open for international transport.

10-02-2021

Tsjechie / Czech Republic

10-02-2021

NL:

Tsjechië – Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs moeten een aantal documenten bij zich hebben in Tsjechië. Deze documenten zijn een arbeidsovereenkomst, code 95 en een document dat hun status van internationaal chauffeur bevestigt. Het formulier is hier te downloaden.

Bron: TLV

Zie ook de informatie betreffende Duitsland

EN: 

Czech Republic – Foreign truck drivers must have a number of documents on board in the Czech Republic. These documents are an employment contract, code 95 and a document confirming their status as an international driver. The form can be downloaded here.
Source: TLV

Also see the information regarding Germany