Landen / Countries

Kaarten

NL – Coronavirus: Op deze kaart kan je de verspreiding wereldwijd  live volgen.

NL – Coronavirus: Deze kaart toont het corona-besmettingsgevaar per regio en land. 

Maps

EN – Coronavirus: You can follow the spread live worldwide on this map.

EN – Coronavirus: This map shows the risk of corona infection by region and country.

NL: * Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten. De informatie wisselt dagelijks, dus blijf ook zelf de media nauwlettend volgen.
EN: * We are not liable for any errors. The information changes daily, so keep a close eye on the media yourself.

TLN

NL – Ook TLN houdt de ontwikkelingen per land nauwlettend in de gaten.

Klik op de QR code of scan deze om direct de actuele informatie over Europa te zien per land. 

Europese Unie / European Union

26-10-2020

NL: Neem dit formulier altijd mee!

EN: Always take this form with you!

PT: Sempre leve este formulário com você!

ES: ¡Lleve siempre este formulario con usted!

Frankrijk / France

15-11-2021

Frankrijk update

Frankrijk heeft de regels bijgewerkt om het grondgebied te betreden. Vanaf 13 november gelden er beperkingen voor niet-gevaccineerde passagiers uit de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Estland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Nederland, Tsjechië, Roemenië, Slovenië en Slowakije. Mensen die uit deze landen komen, kunnen een test (antigeen of PCR) overleggen die in de afgelopen 24 uur is verkregen. Merk op dat deze landen nog steeds op de groene lijst staan, maar onder toezicht staan.

Beroepschauffeurs zijn vrijgesteld van deze maatregel. Voor beroepschauffeurs is alleen het EU-certificaat vereist (geen wijziging).

Bron: IRU

15-11-2021

France update

France updated the rules to enter the territory. From 13 November, restrictions apply to non-vaccinated passengers coming from the following countries: Germany, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Estonia, Greece, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Czech Republic, Romania, Slovenia, and Slovakia. People coming from these countries may present a test (antigenic or PCR) obtained within the last 24h. Note that these countries are still on the green list but under surveillance.

Professional drivers are exempted from this measure. For professional drivers, only the EU certificate is required (no change).

Source: IRU

9-6-2021

Nieuwe maatregelen in Frankrijk 

Op 8 juni en 9 juni 2021 zijn twee decreten gepubliceerd vanwege de nieuwe gezondheidsmaatregelen die vanaf 9 juni in Frankrijk van kracht zijn.

Wegrestaurants die geopend zijn voor beroepsmensen in het wegvervoer mogen tijdens de avondklokuren (23.00 tot 6.00 uur) voor deze beroepsmensen open.

Voor de maatregelen aan de grenzen zijn de volgende bepalingen van toepassing (onder voorbehoud van de details, verstrekt in het kader van de actualisering van de instructie, mbt maatregelen betreffende de buitengrenzen):
– Wegtransport vanuit de groene zone: geen test- of quarantaineverplichting, verplichting tot het afleggen van verklaringen op erewoord inzake symptomen of contacten en quarantaine.
– Wegvervoer vanuit de oranje zone: verplichting tot testen (behalve vanuit het Verenigd Koninkrijk), verplichting tot het afleggen van een verklaring op erewoord inzake symptomen of contacten, geen verplichting tot het in acht nemen van een quarantaine. (Voor beroepsvervoerders uit Verenigd Koninkrijk, en een nog te bevestigen punt in de buitengrenzeninstructie die momenteel wordt bijgewerkt voor andere landen)
– Wegvervoer uit de rode zone: testplicht, verplichting tot het invullen van een verklaring onder ede in verband met symptomen of contacten, geen verplichting tot het in acht nemen van een quarantaine. (Nog te bevestigen in de instructie betreffende de buitengrenzen, die momenteel wordt bijgewerkt voor de andere landen)

– Voor vervoer naar Corsica bevestigt het vandaag gepubliceerde decreet dat er geen test hoeft te worden overgelegd.
– Voor het vervoer over land zijn de vervoersmaatschappijen niet verplicht de bewijsstukken van de passagiers vóór het instappen te controleren. Het vandaag gepubliceerde decreet beperkt deze verplichting tot zee- en luchtvervoer.

Bron: FNTR

9-6-2021

New measures in France

Two decrees were published on June 8 and June 9, 2021 due to the new health measures in force in France from June 9.

Roadside restaurants open to road transport professionals may open to these professionals during curfew hours (11pm to 6am).

For the measures at the borders, the following provisions apply (subject to the details, provided in the context of the update of the instruction, regarding measures concerning the external borders):

– Road transport from the green zone: no test or quarantine obligation, obligation to make declarations on honor regarding symptoms or contacts and quarantine.

– Road transport from the orange zone: obligation to test (except from the United Kingdom), obligation to make a declaration on honor regarding symptoms or contacts, no obligation to observe a quarantine. (For UK commercial carriers, and a point to be confirmed in the External Borders Instruction currently being updated for other countries)

– Road transport from the red zone: obligation to test, obligation to complete a sworn statement in connection with symptoms or contacts, no obligation to observe a quarantine. (To be confirmed in the External Borders Instruction, currently being updated for the other countries)

– For transport to Corsica, the decree published today confirms that no test is required.

– For land transport, the carriers are not obliged to check the supporting documents of the passengers before boarding. The decree published today limits this obligation to sea and air transport.

Source: FNTR

22-2-2021

Update Frankrijk

Vrachtwagenchauffeurs die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk rijden, hoeven vanaf maandag 22-2-2021 geen negatieve sneltest meer te overleggen als zij minder dan 48 uur op het eiland hebben doorgebracht. De Britse minister van Transport Grant Shapps kondigde de versoepeling zondag 21-2-2021 op Twitter aan.

Ook chauffeurs die minder dan 48 uur in Ierland zijn geweest hebben geen testverplichting meer. Er moet d.m.v. documenten aangetoond worden dan men minder dan 48 uur in het VK of in Ierland is geweest.

Ferry’s bijvoorbeeld delen al formulieren uit met daarop de datum en tijd van aankomst.

Chauffeurs uit Ierland kunnen nu ook vertrouwen op een test die in Ierland is afgelegd, mits deze binnen 72 uur na vertrek uit een Britse haven wordt afgenomen.
Voor Britse vervoerders of voor degenen die meer dan 48 uur in het VK doorbrengen, zijn de testvereisten ongewijzigd. Gratis testen blijft beschikbaar op de informatie- en adviessites, die u hier kunt vinden: https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations

22-2-2021

Update France

Truck drivers driving from the UK to France will no longer be required to submit a negative rapid test from Monday, 2/22/2021 if they have spent less than 48 hours on the island.
British Transport Minister Grant Shapps announced the relaxation on Sunday, 2/21/2021 on Twitter.

Drivers who have been in Ireland for less than 48 hours are no longer required to test. There must be documents prove that one has been in the UK or Ireland for less than 48 hours.

Ferries, for example, already hand out forms with the date and time of arrival.

Irish drivers can now also rely on a test taken in Ireland, provided it is taken within 72 hours of departure from a UK port.
For UK carriers or for those who spend more than 48 hours in the UK, the testing requirements are unchanged.
Free testing remains available on the information and advice sites, which can be found here:
https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations

1-2-2021

Update Frankrijk

Het Franse ministerie heeft een informatiepagina uitgebracht voor internationaal wegvervoer.
Een Engelse versie is ook beschikbaar. Op de site staan de documenten vermeld die moeten worden aangeleverd door wegvervoerders die aankomen in Frankrijk.
Het gaat om 2 documenten:

1. Europese certificaat Annex 3. Deze moet de chauffeur altijd hebben
2. Een zelf-verklaring wanneer de chauffeur vanuit het VK of Ierland komt

Hier vindt u de informatie-pagina.

1-2-2021

Update France

The French ministry has published an information page for international road transport.
An English version is also available. The site lists the documents that must be provided by road hauliers arriving in France.
It concerns 2 documents:

1. European certificate Annex 3. The driver must always have this
2. A self-declaration when the driver is coming from the UK or Ireland

Here you’ll find the information page.

14-01-2021
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland

Vrachtwagenchauffeurs die van het Verenigd Koninkrijk naar of via Frankrijk reizen, moeten in het bezit zijn van een negatieve COVID-test, uitgevoerd binnen 72 uur vooraf aan de reis. Degenen die Kent-havens gebruiken, zijn nu ook wettelijk verplicht om een Kent Access Permit te hebben (KAP).

Voor meer informatie klik hier.

Bron: IRU

14-01-2021
United Kingdom, France and the Netherlands

Truck drivers traveling from the UK to or through France must be in possession of a negative COVID test performed within 72 hours prior to travel. Those using Kent ports are now also required by law to have a Kent Access Permit (KAP).

For more information click here.

Source: IRU 

 

NL: Transport in Nood adviseert om onderstaande documenten mee te geven aan de chauffeur.

Verplicht document voor Frankrijk tijdens avondklok

In Frankrijk is de noodtoestand uitgeroepen vanwege het coronavirus. In meerdere regio’s is daarom een avondklok ingesteld. Het beroepsgoederenvervoer mag vooralsnog gewoon doorgaan tijdens deze avondklok. De chauffeur dient wél in het bezit te zijn van een attest. Bij het niet hebben van deze attest kan een boete van minstens €135 worden uitgeschreven.

Deze attesten zijn dus alleen verplicht bij aanwezigheid in een Franse zone op het moment dat de avondklok van kracht is. De avondklok is ingesteld van 21.00 tot 06.00 en is ingesteld in de volgende regio’s:

Ile de France (Parijs), Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Saint-Étienne, Rouen, Montpellier en Toulouse.

Er zijn twee documenten beschikbaar:

1.       De werkgever dient voor een werknemer enkel en alleen het ‘Justificatif de déplacement professionnel‘ (Word-bestand) in te vullen. De werkgever bepaalt zelf de looptijd van dit attest. Bij ‘Lieux d’exercice de l’activité professionnelle’, dient voor chauffeurs niets ingevuld te worden. De chauffeur moet de Franse versie bij zich dragen. Onderstaand vind u ook een invulhulp. 

2.      Zelfstandigen gebruiken het attest ‘Attestation de déplacement dérogatoire‘ (Word-bestand) en kruisen het eerste vakje aan. Dit document moet dagelijks ondertekend worden door de chauffeur en het bovenste vakje in het formulier moet aangevinkt worden in geval van beroepsgoederenvervoer. De chauffeur moet de Franse versie bij zich dragen. Onderstaand een Engelse invulhulp.

Naast de documenten ‘Justificatif de déplacement professionnel‘en ‘Attestation de déplacement dérogatoire‘ is het raadzaam om ook het Europese uitzonderingsdocument ‘Annex 3‘ (PDF-bestand) mee te geven.

Bron: TLN, IRU

EN: Transport in Nood recommends that the documents below will be given to the driver. 

Mandatory document for France

A state of emergency has been declared in France due to the corona virus. A curfew has therefore been imposed in several regions. For the time being, professional goods transport may continue as usual during this curfew. The driver must be in possession of a certificate. If this certificate is not available, a fine of at least € 135 can be issued.

These certificates are therefore only compulsory if you are present in a French zone when the curfew is in effect. The curfew is set from 9:00 PM to 6:00 AM and is set in the following regions:

Ile de France (Paris-region), Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Saint-Étienne, Rouen, Montpellier and Toulouse.

Two documents are available:

 1. The employer must only fill in the ‘Justificatif de déplacement professionnel‘ (Word file) for an employee. The employer determines the validity period of these certificates himself. At “Lieux d’exercice de l’activité professionnelle”, nothing needs to be entered for drivers. The driver must carry the French version. Below an English form help (PDF file).
 2. Self-employed drivers use the attestation ‘Attestation de déplacement dérogatoire‘ (Word file). This document must again be signed daily by the driver and the top box in the form must be ticked in case of professional goods transport. The driver must carry the French version. Below an English form help (PDF file).

In addition to the documents “Justificatif de déplacement professionnel” and “Attestation de déplacement dérogatoire” and it is advisable to also include the Europe document exception document ‘Annex 3′ (PDF file).

Source: TLN, IRU’

PDF: Annex 3 EU

bron:  TLN

Spanje / Spain

26-10-2020

Het is in de Spaanse regio’s Navarra en Aragón voor iedere bestuurder verplicht een formulier bij zich te hebben. In de regio Navarra is dat dit document en in Aragón dit document. Een vertaling van deze documenten tref je hier. Dit geldt alleen als de bestuurder zijn voertuig moet verlaten of er naartoe moet terugkeren. Als de bestuurder bijvoorbeeld alleen door de regio’s Navarra en Aragón moet rijden, of naar het centrum moet gaan waar de goederen geladen en/of gelost moeten worden is een attest niet nodig.

Voor de Spaanse regio La Rioja geldt een verplichting om dit document te allen tijde bij je te hebben. Een vertaling is hier te vinden.

Bron: TLN

 It is mandatory for every driver in the Spanish regions of Navarra and Aragón to have a form with them. In the region of Navarre it is this document and in Aragón this document. You can find a translation of these documents here. This only applies if the driver is leaving or returning to the vehicle.
For example, if the driver only has to drive through the regions of Navarra and Aragón, or has to go to the center where the goods are loaded and / or unloaded, a certificate is not required. For the Spanish region of La Rioja, there is an obligation to keep this document with you at all times. A translation can be found here.

Source: TLN

bron:TLN

Italië / Italy

2-5-2022 Update 

De minister van Volksgezondheid heeft de opheffing aangekondigd van het Passenger Locator Form (PLF), een document dat in de zomer van 2021 is ingevoerd om vertrekregelingen te regelen. De afschaffing van de verplichting om een Passenger Locator Form (PLF) te hebben voor iedereen die wil vertrekken of terugkeren uit het buitenland, gaat op 1 mei in.

Bron: IRU

2-5-2022 Update 

The Minister of Health has announced the lifting of the Passenger Locator Form (PLF), a document introduced in the summer of 2021 to regulate departures. The abolition of the obligation of Passenger Locator Form (PLF) for anyone wishing to leave or return from foreign countries, is coming into force on 1st of May.

Source: IRU

18-1-2022 Update 

Voorheen moesten formulieren (in het Italiaans) ingevuld worden per medewerker voor binnenkomst in Italië. Sinds kort moet men via een Europese website een Passenger Locator Form (PLF) invullen. Het ingevulde elektronische formulier moet worden getoond bij controles door de bevoegde autoriteit.

Let op: registratie PLF werkt niet bij Internet Explorer. Gebruik hiervoor een andere browser. Bij technische problemen kan dit formulier voor zover mogelijk worden ingevuld en meegegeven (digitaal/fysiek).

Bron: IRU/TLN

18 -01-2022 Update 

Previously, forms (in Italian) had to be completed per employee before entering Italy. Recently, a Passenger Locator Form (PLF) must be used via a European website. The completed electronic form must be presented at checks by the competent authority.

Note: registration PLF does not work with Internet Explorer. Please use a different browser for this. In the event of technical problems, this form can be completed and handed in as far as possible (digitally/physical).

Source: TLN/IRU

7-10-2021 Update 

Green Pass
Vanaf 15 oktober 2021 wordt een nieuwe bepaling doorgevoerd waardoor men in Italië in het bezit dient te zijn van de Green Pass (Groen Certificaat Covid-19) en dit dient voor te leggen om toegang te krijgen tot werk/laad/losplekken. Deze bepaling is van toepassing tot en met 31 december 2021, de datum waarop de noodtoestand wordt beëindigd. Het doel is verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Iedereen die in de particuliere sector werkt is verplicht om op verzoek in het bezit te zijn van de Green Pass en deze te tonen om toegang te krijgen tot de plaatsen waar de activiteit plaatsvindt. De transportsector is hier niet van uitgezonderd.

Dit betekent concreet dat de toegang van chauffeurs tot bedrijven wordt gecheckt en bedrijven die hier aan meedoen toegangsbeperkingen kunnen opleggen aan chauffeurs die niet zijn gevaccineerd óf niet recent zijn getest.

Wanneer de chauffeur een negatief testresultaat heeft:

Het testresultaat (snelle antigeentest of PCR-test) mag niet ouder zijn dan 48 uur. Dit testbewijs staat gelijk aan een Green Pass. Italië heeft vanwege de invoering van de Green Pass een lijst gepubliceerd met Italiaanse apotheken waar het mogelijk is een test af te nemen.

Wanneer de chauffeur gevaccineerd óf volledig hersteld is:
Chauffeurs kunnen om aan te tonen dat ze gevaccineerd zijn of volledig zijn hersteld van Corona, de CoronaCheck app gebruiken, welke ook als Green Pass wordt geaccepteerd (zie ‘’gevaccineerd in het buitenland’’).

Wanneer de chauffeur gevaccineerd is:
Chauffeurs kunnen om aan te tonen dat ze gevaccineerd zijn de CoronaCheck app gebruiken, welke ook als Green Pass wordt geaccepteerd (zie ‘’gevaccineerd in het buitenland’’).

Onze Italiaanse zusterorganisatie heeft een Engelstalig document beschikbaar gesteld met daarin informatie over deze wijziging. 11 oktober heeft er in Italië een landelijke staking plaatsgevonden vanwege onder andere de onvrede over het invoeren van deze maatregel. Dit heeft de Italiaanse overheid er echter niet van overtuigd hun standpunt te wijzigen. De Green Pass wordt zonder aanpassingen doorgevoerd.

Testlocaties
Informatie over mogelijke testlocaties in Italië vind je hier en hier.

De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag 08:00 tot 17:00 uur. Afhankelijk van de situatie zal bekeken worden of uitbreiding van openingstijden nodig is.

De testen worden uitgevoerd op de vrachtwagenparkeerplaats van de A22 bij de Interport van Trento. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag 08:00 tot 17:00 uur. Reserveringen kunnen telefonisch gemaakt worden via +39 345 9754795 of +39 0461 433480 of via e-mail aan covidtest@seaconsulenze.it

Er zijn nog twee testcentra aan de A22. Zij bevinden zich op twee plaatsen in Sterzing: het parkeerterrein Sadobre en parkeerterrein Top Stop.

Alle vervoerders kunnen bij dit testcentrum een coronatest afnemen. Reserveren wordt aanbevolen, met name omdat een reserveringsbevestiging kan worden getoond in geval van controle.

Meer informatie staat op de website van onze Italiaanse brancheorganisatie.

Bron: TLN

7 -10-2021 Update 

Green Pass
From October 15, 2021, a new provision will be implemented whereby people in Italy must be in possession of the Green Pass (Green Certificate Covid-19) and must present this to gain access to work/loading/unloading areas. This provision shall apply until December 31, 2021, the date on which the state of emergency ends. The goal is to prevent further spread of the coronavirus.

Anyone who works in the private sector is required to have and show the Green Pass on request in order to access the places where the activity takes place. The transport sector is not exempt from this.

In concrete terms, this means that the access of drivers to companies is checked and companies that participate in this can impose access restrictions on drivers who have not been vaccinated or who have not recently been tested.

When the driver has a negative test result:

The test result (rapid antigen test or PCR test) must not be older than 48 hours. This test certificate is equivalent to a Green Pass. Due to the introduction of the Green Pass, Italy has published a list of Italian pharmacies where it is possible to take a test.

When the driver is vaccinated or fully recovered:
To demonstrate that they have been vaccinated or have fully recovered from Corona, drivers can use the CoronaCheck app, which is also accepted as a Green Pass (see “Vaccinated abroad”).

When the driver is vaccinated:
To demonstrate that they have been vaccinated, drivers can use the CoronaCheck app, which is also accepted as a Green Pass (see “vaccinated abroad”).

Our Italian sister organization has made available an English document containing information about this change. On 11 October there was a nationwide strike in Italy because of, among other things, the dissatisfaction with the introduction of this measure. However, this has not convinced the Italian authorities to change their position. The Green Pass is implemented without any changes.

Test locations
Information about possible test locations in Italy can be found here and here.
Opening hours are Monday to Friday 08:00 to 17:00. Depending on the situation, it will be considered whether an extension of opening hours is necessary.

The tests will be carried out in the truck parking lot of the A22 at the Interport of Trento. Opening hours are Monday to Friday 08:00 to 17:00. Reservations can be made by phone at +39 345 9754795 or +39 0461 433480 or by email at covidtest@seaconsulenze.it

There are two more test centers on the A22. They are located in two places in Sterzing: the Sadobre car park and the Top Stop car park.

All carriers can take a corona test at this test center. Booking is recommended, especially as a booking confirmation can be shown in case of check-in.

More information can be found on the website of our Italian trade association.

Source: TLN

België / Belgium

15-2-2021

NL

Het Belgische “Passenger Locator Form” is per 8-3-2021 niet meer nodig voor chauffeurs in de transportsector. Chauffeurs zijn ook vrijgesteld van quarantaine, testen en de verplichting om de “verklaring op erewoord” bij zich te hebben.
Bron: TLV

15-2-2021

EN

As of 8-3-2021, the Belgian ‘Passenger Locator Form‘ is no longer required for drivers in the transport sector.
Drivers are also exempt from quarantine, testing and the obligation to carry the ‘declaration of honor’.
Source: TLV

8-3-2021

NL

Het passenger locator form van 03-08-2020 is per 8-3-2021 niet meer nodig voor chauffeurs in de transportsector. Ze zijn ook vrijgesteld van quarantaine, testen en de verplichting om de Verklaring op erewoord bij zich te hebben.

8-3-2021

EN

The passenger locator form below of 03-08-2020 isn’t necessary anymore for drivers in the transport sector since 8-3-2021. They are also exempted from quarantine, testing and the obligation to carry the Declaration on Honour.

13-2-2021

NL:

Chauffeurs in de transportsector moesten vanaf 27 januari 2021 een ‘Verklaring op Eer’ bij zich hebben. Vanaf 13 februari 2021 zijn ze tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden vrijgesteld van het gebruik van de ‘verklaring op eer’. In plaats van de ‘Verklaring op Eer’ worden dan transportdocumenten (zoals de vrachtbrief) geaccepteerd als bewijs voor de professionele verplaatsing. Grensarbeiders moeten de verklaring wel invullen omdat de uitzondering alleen van toepassing is op chauffeurs tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden.

Het onderstaande passenger locator form van 03-08-2020 is  per 8-3-2021 niet meer nodig.

Bron: TLN

 

13-2-2021

EN:

Drivers in the transport sector had to have a “Declaration of Honor” with them from 27 January 2021. From February 13, 2021, they are in the process of performing their duties exempted from using the “Declaration of Honor”. Instead of the “Declaration of Honor”, transport documents (such as the consignment note) are accepted as proof of the professional relocation.
Frontier workers do have to complete the declaration because the exception only applies to drivers while performing their work.

The passenger locator form below of 03-08-2020 isn’t necessary anymore since 8-3-2021

Source: TLN

27-01-2021

NL:

Vanaf 27-1-2021 tot minimaal 1-3-2021 moeten vrachtwagenchauffeurs een getekende verklaring kunnen overleggen.

Mensen die regelmatig de Belgische grens passeren, zoals grensarbeiders of vrachtwagenchauffeurs, hoeven de verklaring maar één keer in te vullen voor een duidelijk omschreven activiteit.

De verklaring kunt u hier downloaden in het Nederlands en hier in het Frans.

Het onderstaande passenger locator form van 03-08-2020 is  per 8-3-2021 niet meer nodig.

 

27-01-2021

EN:

From 1/27/2021 to at least 1/3/2021, truck drivers must be able to submit a signed statement.

People who regularly cross the Belgian border, such as frontier workers or truck drivers, only need to complete the declaration once for a clearly defined activity.

You can download the statement here in Dutch and here in French.

The passenger locator form below of 03-08-2020 isn’t necessary anymore since 8-3-2021

03-08-2020

NL:

Transport in Nood heeft officieel te horen gekregen dat het Belgische ‘Passenger Locator Form’ ook van toepassing is op vrachtwagenchauffeurs. Dit geldt enkel wanneer de chauffeur meer dan 48 uur op Belgisch grondgebied verblijft. De chauffeur hoeft het formulier niet in te vullen als dit minder dan 48 uur is. Via de volgende link is het formulier in te vullen:
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form

Bron: TLN

03-08-2020

EN:

Today Transport in Nood has been officially informed that the Belgian ‘Passenger Locator Form’ also applies to truck drivers. This only applies if the driver stays on Belgian territory for more than 48 hours. The driver does not need to fill in the form if it is less than 48 hours. The form can be completed via the following link:
 
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form

Source: TLN

Duitsland / Germany

NL

EN

Update Duitsland 23-12-2021:

Transportpersoneel dat de afgelopen 10 dagen in een ‘virusvariantengebied‘ is geweest, zal voorafgaand aan binnenkomst een test moeten ondergaan (verplichte PCR-test max 48u voor binnenkomst, snel/antigeen test wordt niet meer geaccepteerd; bewijs van vaccinatie of bewijs van herstel zijn niet voldoende).

Bron: TLN / IRU

Update Germany 23-112-2021:

Transport personnel that have been in an “area of variant of concern” in the last ten days, will have to undergo testing prior to entry (mandatory PCR test max 48h prior to entry, rapid/antigen no longer accepted; proof of vaccination of proof of recovery are not sufficient).

Source: IRU

Update Duitsland 20-12-2021:

Met ingang van 20 december 2021 beschouwt Duitsland het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland als “areas of variant of concern”.

Als gevolg daarvan gelden de volgende regels voor personeel in de transportsector dat gedurende de tien dagen voorafgaand aan binnenkomst in Duitsland in één of beide bovengenoemde gebieden heeft verbleven:

– Het vervoerspersoneel moet vóór binnenkomst in Duitsland een negatief COVID-19-testresultaat hebben (PCR-test max. 72 uur vóór binnenkomst, snelle/antigeentests max. 24 uur vóór binnenkomst). Ook bij transit. Let op: Het bewijs van vaccinatie of bewijs van herstel is niet voldoende.

– Alleen wanneer het vervoerspersoneel langer dan 72 uur in het virusvarianten-gebied heeft verbleven en van plan is langer dan 72 uur in Duitsland te blijven, moet het zich ook vooraf laten registreren en zichzelf isoleren.

Bron: TLN / IRU

Update Germany 20-12-2021:

As of 20-12-2021, Germany is considering the United Kingdom and Northern Ireland as “areas of variant of concern”.

As a result, the following rules apply to transport personnel that spent time in one or more of the aforementioned areas during the 10 days prior to entry into Germany:

– Transport personnel will have to acquire a negative COVID-19 test result prior to entry (PCR test max 72 h prior to entry, rapid/antigen tests max 24 h prior to entry; proof of vaccination of proof of recovery are not sufficient). Also for transit traffic.

– Only in case the transport personnel has stayed in the “area of variant of concern” for more than 72h and intends to stay in Germany for more than 72h, they will also need to pre-register here and self-isolate

Source: IRU

Update Duitsland 5-8-2021:

Vanaf 01.08.2021 zal Duitsland een nieuwe verordening (Corona-toetredingsverordening) in werking stellen die de toegang tot Duitsland regelt.
Terwijl de regels voor het grote publiek worden aangescherpt, wordt de situatie van het vervoerspersoneel vereenvoudigd.

Nieuwe algemene regel:
• De risicoclassificatie van het buitenland wordt aangepast, waardoor er nog maar twee vormen van risicogebieden over zijn – ‘area of variant of concern’ en ‘high risk areas’ (voorheen bekend als ‘hoge-incidentiegebieden’). Alle overige gebieden – inclusief de volgende ‘normale risicogebieden’ – worden als ‘geen risico’ beschouwd.

Nieuws over de situatie van het transportpersoneel:

Bestaande vrijstellingen worden gehandhaafd en zelfs vereenvoudigd:

• Helemaal geen COVID-19-verplichtingen voor transportpersoneel dat Duitsland binnenkomt nadat het gedurende de 10 dagen voor binnenkomst uitsluitend in een risicovrij gebied heeft doorgebracht. Dat wil zeggen, deze personen hoeven zich niet vooraf te registreren of zichzelf te isoleren, en ze zijn ook vrijgesteld van de nieuwe algemene verplichting om te testen / bewijs te leveren voorafgaand aan binnenkomst.

• Ook helemaal geen COVID-19-verplichtingen voor transportpersoneel dat Duitsland binnenkomt nadat het gedurende de 10 dagen voor binnenkomst in een ‘high risk area’ heeft doorgebracht. Nogmaals, deze personen hoeven zich niet vooraf te registreren of te isoleren, en ze zijn ook vrijgesteld van de nieuwe algemene verplichting om te testen / bewijs te leveren voorafgaand aan binnenkomst. Nieuw: vrijstellingen zijn geldig ongeacht de duur van het verblijf in het ‘hoog risicogebied’ of de duur van het geplande verblijf in Duitsland.

• Alleen vervoerspersoneel dat Duitsland binnenkomt nadat het gedurende de 10 dagen voorafgaand aan binnenkomst in ‘areas of variant of concern’ heeft doorgebracht, moet zich nog steeds aan de COVID-19-regels houden.

     o Net als voorheen zullen deze personen voorafgaand aan binnenkomst een test moeten ondergaan (PCR-test max 72 uur voor binnenkomst, snel-/antigeentesten max 24 uur voor binnenkomst; bewijs van vaccinatie of bewijs van herstel zijn niet voldoende).

     o In het geval dat de betrokken personen langer dan 72 uur in het ‘areas of variant of concern’ hebben verbleven en ook van plan zijn langer dan 72 uur in Duitsland te blijven, moeten ze zich ook vooraf registreren en zichzelf isoleren. Nieuw: hoewel de inhoud van de regels voor het binnenkomen van vervoerspersoneel uit ‘aandachtsgebieden’ niet is gewijzigd, is het begrip ‘verblijf van meer dan 72 uur’ eindelijk duidelijk gedefinieerd om te betekenen dat zowel de verblijven binnen het ‘gebied van de zorgwekkende variant’ en op Duits grondgebied moeten respectievelijk 72 uur overschrijden om de verplichting tot preregistratie en zelfisolatie te activeren.
Vooralsnog zijn er door de Duitse autoriteiten geen landen die door de Duitse autoriteiten als ‘areas of variant of concern’ zijn aangemerkt binnen het bereik van een wegtransport naar Duitsland. Deze status kan echter snel veranderen.

Update Germany 5-8-2021:

As of 01.08.2021, Germany will put into force a new ordinance (Corona-Einreiseverordnung) governing entry into Germany.
While rules for the general public are been tightened, the situation of transport personnel is being improved.

New general rules:
• Risk classification of foreign countries is being modified, with only two forms of risk areas remaining – “area of variant of concern” and “high risk areas” (formerly known as “high incidence areas”). All remaining areas – including the “normal risk areas” – are considered “no-risk”.

News concerning the situation of transport personnel:

Existing exemptions are being maintained and even extended:

• No COVID-19 obligations at all for transport personnel entering Germany after having spent time in no-risk areas exclusively during the 10 days before entry. That’s to say, these persons do not need to pre-register or self-isolate, and they’re also exempted from the new general obligation for testing/providing proof prior to entry.

• Also, no COVID-19 obligations at all for transport personnel entering Germany after having spent time in “high risk areas” during the 10 days before entry. Again, these persons do not need to pre-register or isolate, and they’re also exempted from the new general obligation for testing/providing proof prior to entry. New: Exemptions are valid regardless of the length of the stay in the “high risk area” or the length of the planned stay in Germany.

• Only transport personnel entering Germany after having spent time in “areas of variant of concern” during the 10 days prior to entry will still have to observe COVID-19 rules.

     o Just as before, these persons will have to undergo testing prior to entry (PCR test max 72 h prior to entry, rapid/antigen tests max 24 h prior to entry; proof of vaccination of proof of recovery are not sufficient).
 
     o In case the persons concerned stayed in the “area of variant of concern” for more than 72 h and intends to stay in Germany for more than 72 h, too, they will also need to pre-register and self-isolate. New: While the contents of the rules governing entry of transport personnel from “areas of variant of concern” have not been modified, the concept of the “stay of more than 72 h” has at last been defined clearly to mean that both the stays within the “area of variant of concern” and within German territory must transgress 72 h respectively in order to trigger the obligation to pre-register and self-isolate.
For the time being, there are no countries classified “areas of variant of concern” by the German authorities within the reach of a road transport to Germany. However this status may change rapidly, and BGL will continue to inform about changes concerning the German “areas of variant of concern” classification.

15-01-2021

De nieuwe verordening in Duitsland onderscheidt drie verschillende risiconiveaus:
1. Risicogebieden (Risikogebiete)
2. Gebieden met een bijzonder hoog risico (Hochinzidenzgebiete)
3. Gebieden met zorgwekkende varianten van het coronavirus (Virusvarianten-Gebiete)

De actuele lijst met de verschillende risicogebieden is hier te raadplegen.

Voor chauffeurs die voldoen aan de bepalingen (personen die in een professionele context grensoverschrijdend vervoer van personen of goederen over de weg, het spoor, het schip of door de lucht uitvoeren met toepassing van adequate veiligheids- en hygiëneconcepten) zijn de regels als volgt:

1. Risicogebieden (Risikogebiete)
Chauffeurs die zich de laatste 10 dagen voorafgaand aan het betreden van Duits grondgebied in een ‘risicogebied’ hebben bevonden:
• Pre-registratie: geen
• Negatieve COVID-19-test: geen

2. Gebieden met een bijzonder hoog niveau (Hochinzidenzgebiete)

Bestuurders die de laatste 10 dagen voorafgaand aan het betreden van het Duitse grondgebied in een ‘gebied met hoge incidentie’ zijn geweest:

• Pre-registratie: verplicht. Registreer hier.

(PS: U hoeft niet 10 dagen in quarantaine, wel moet u een Duits adres invullen voor de quarantaine. Hiervoor kunt u het Duitse laad- of losadres invullen bijvoorbeeld. Bekijk hier de registratie-invulhulp van TLN)

Op bovenstaande gelden twee uitzonderingen:
– Wanneer personen enkel door een risicogebied zijn gereisd zonder stop (transit), dan is de registratie niet verplicht.
– Ook bij een verblijf in Duitsland korter dan 24 uur is registratie niet nodig.

• Negatieve COVID-19-test: geen verplichte test voor verblijven tot 72 uur voor transpormedewerkers. Voor een verblijf van meer dan 72 uur, moet een verplichte COVID-19-test worden uitgevoerd vóór de binnenkomst in Duitsland, om te worden getoond op verzoek van een verantwoordelijke autoriteit. Test mag max. 48 uur oud zijn bij binnenkomst.

3. Gebieden met zorgwekkende varianten van het coronavirus (Virusvarianten-Gebiete)

Chauffeurs die zich de afgelopen 10 dagen voorafgaand aan het betreden van het Duitse grondgebied in een ‘Virusvarianten-gebied’:

• Pre-registratie: verplicht. Registreer hier.
• Negatieve COVID-19-test: verplicht, geen vrijstellingen. De COVID-19-test moet voor de reis worden uitgevoerd en mag max. 48 uur oud zijn bij binnenkomst.

Personen die door Duitsland reizen (transit / doorvoer);
zijn vrijgesteld van preregistratie als ze afkomstig zijn uit risicogebieden of gebieden met een hoog risico, op voorwaarde dat ze Duitsland zo snel mogelijk verlaten. Ze moeten zich vooraf registreren als ze uit een virus-varianten-gebied komen. Ze zijn in de gevallen risicogebied en hoog-risicogebied alle twee de gevallen vrijgesteld van testen.

Personen die alleen een risicogebied hebben doorkruist zonder tussenstops of verblijven;
Personen die alleen een relevant gebied hebben doorkruist zonder stop of verblijf zijn vrijgesteld van pre-registratie en testen als ze afkomstig zijn uit risicogebieden of gebieden met een hoge incidentie. Ze moeten zich vooraf registreren en testen als ze uit een virusvarianten-gebied komen.

Wanneer het een virusvarianten-gebied betreft, gelden er dus geen vrijstellingen!

Meer informatie: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende-englisch.html

Bron: BGL / IRU /TLN

15-01-2021

The new regulation in Germany distinguishes three different risk levels:

1. Risk areas (Risk area)
2. Areas with a particularly high risk (Hochinzidenzgebiete)
3. Areas with variants of the coronavirus of concern (Virus Variants-Area)

 

The current list of the various risk areas can be consulted here.

For drivers who comply with the provisions (persons carrying out
cross-border transport of persons or goods by road, rail, ship or air
in a professional context, using appropriate safety and hygiene concepts), the rules are as follows:

1. Risk areas (Risk area)

Drivers who were in a “risk area” in the last 10 days prior to entering German territory:
• Pre-registration: none
• Negative COVID-19 test: none

2. Areas with a particularly high level (Hochinzidenzgebiete).

Drivers who have been in a “high incidence area” in the last 10 days prior to entering German territory:

• Pre-registration: mandatory. Register here.

(PS: You do not need to be in quarantine for 10 days, but you do need to enter a German address for the quarantine. For this you can enter the German loading or unloading address, for example. View the TLN registration-form help here)

There are two exceptions to the above:

– When people have only traveled through a risk area without a stop (transit), registration is not mandatory.
– Registration is also not necessary for a stay in Germany for less than 24 hours.

• Negative COVID-19 test: no mandatory test for stays of up to 72 hours for transpo workers.
For stays of more than 72 hours, a mandatory COVID-19 test must be performed prior to entry into Germany, to be presented upon request from a responsible authority.
Test may be no more than 48 hours old upon arrival.

3. Areas with variants of the coronavirus of concern
(Virus Variants-Area).

Drivers who have been in a ‘Virus variant area’ in the past 10 days prior to entering German territory:

• Pre-registration: mandatory. Register here.
• Negative COVID-19 test: mandatory, no exemptions. The COVID-19 test must be performed prior to travel and must be up to 48 hours old upon entry.

Persons traveling through Germany (transit / transit);

are exempt from pre-registration if they come from high-risk or high-risk areas, provided they leave Germany as soon as possible. They must pre-register if they come from a virus variant area. They are both exempt from testing in the risk area and high risk area.

Persons who have only crossed a risk area without stops or stays;

Individuals who have only traversed a relevant area without a stop or stay are exempt from pre-registration and testing if they come from high-risk or high-incidence areas. They must pre-register and test if they come from a virus variant area.

When it concerns a virus variants area, there are no exemptions!

More information: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende-englisch.html

Source: BGL / IRU / TLN

Griekenland / Greece

14-08-2020

Het elektronische Passenger Locator Formulier (PLF en QR-codes) is voor iedereen die Griekenland binnenkomt verplicht, dus ook voor vrachtwagenchauffeurs. De formulieren kunnen hier worden ingevuld.

de Grieks-Bulgaarse grensovergang Promahonas is de enige grensovergang die 24 u per dag open is voor internationaal transport. Internationaal transport is verder toegelaten via de volgende grensovergangen: Nymfaia, Krystallopigi, Kakavia, Kipi, Evzones, maar niet tussen 23u00 en 7u00.

 

Bron: https://www.tln.nl/coronavirus-en-landeninformatie/ Griekenland

bron: TLN 

Verenigd Koninkrijk / United Kingdom

NL

EN

16-3-2022

De regering van het Verenigd Koninkrijk zal vanaf 18 maart 2022 om 16:00 uur de resterende internationale reisbeperkingen voor COVID-19 voor alle passagiers opheffen.

Alle reisbeperkingen voor COVID-19 worden opgeheven, inclusief het passagierslokalisatieformulier (PLF) voor aankomsten in het VK, evenals alle tests voor passagiers die niet gevaccineerd zijn.

Door deze wijziging hoeven niet-gevaccineerde passagiers vóór vertrek en op dag twee geen af te leggen.

16-3-2022

The government of the United Kingdom will remove the remaining COVID-19 international travel restrictions for all passengers from 4:00, 18 March 2022.
All COVID-19 travel restrictions will be lifted, including the passenger locator form (PLF) for arrivals into UK, as well as all tests for passengers who do not qualify as vaccinated.

This change, therefore, removes the need for unvaccinated passengers to take a pre-departure test and a day 2 post arrival test.

3-3-2022

Op 11 februari heeft het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zorg (DHSC) enkele van de COVID-testvereisten voor vervoerders versoepeld.

Alleen niet-gevaccineerde vervoerders moeten nu op dag 2 een test doen (meer informatie hier).

3-3-2022

On 11 February Department of Health and Social Care (DHSC) relaxed some of the COVID testing requirements for hauliers.

Only unvaccinated hauliers now need to take a test on Day 2 (more information here).

2-11-2021

VK COVID-19 update

Chauffeurs hoeven vooraf GEEN Passenger Locator Form (PLF) meer in te vullen bij aankomst in het VK. Dit is alleen niet meer nodig wanneer chauffeurs actief betrokken zijn bij vracht- of passagiersbewegingen en om bewijs van die activiteit kan worden gevraagd. Chauffeurs die terugkomen van vakantie, of ander soort werk, moeten het formulier alsnog invullen. Ook zullen de chauffeurs nog geregeld moeten testen. Gedetailleerde informatie is hier beschikbaar en wordt hieronder uitgelegd:

 1. Bestuurders van vrachtwagens

Voordat u naar Engeland reist

 • U hoeft het UK Passenger Locator Form niet in te vullen.
 • U hoeft geen COVID-19-tests te boeken om bij aankomst in Engeland af te nemen.

Na aankomst in Engeland – volledig gevaccineerd

 • U hoeft u niet in de cabine te isoleren.
 • Als u langer dan 2 dagen in Engeland verblijft, moet u op of voor dag 2 een test doen.
 • Als u elke dag reist, moet u minimaal eens in de 3 dagen een test doen.

Na aankomst in Engeland – niet volledig gevaccineerd

 • U moet zich afzonderen van andere mensen in uw cabine gedurende de tijd dat u in Engeland werkt. Als u een niet-inwoner van het VK bent, moet u in quarantaine gaan terwijl u niet werkt.
 • Gedurende deze tijd moet u doorgaan met testen.
 • Als u langer dan 2 dagen in Engeland verblijft, moet u een test doen op of voor dag 2, tussen dag 3 en 5 en tussen dag 6 en 8.
 • Als u elke dag reist, moet u minimaal eens in de 3 dagen een test doen.
 1. Bus- en touringcarchauffeurs

Voordat u naar Engeland reist

 • U hoeft geen COVID-19-test te doen voordat u naar het VK reist.
 • U hoeft het formulier voor het vinden van passagiers niet in te vullen.

Na aankomst in Engeland – indien volledig gevaccineerd

 • U hoeft niet in quarantaine.
 • U moet op of voor dag 2 een corona-test doen.
 • Als u dagelijks internationaal reist, moet u elke 3 dagen een LFD-test doen (Lateral Flow Device).

Na aankomst in Engeland – indien niet volledig gevaccineerd

 • Als u in het buitenland woont, moet u 10 dagen in quarantaine in uw accommodatie terwijl u in Engeland bent, behalve wanneer u de vrijgestelde activiteit onderneemt en dus actief als chauffeur bezig bent die dagen.
 • Als u langer dan 2 dagen in Engeland bent, moet u op of vóór dag 2, 5 en 8 na uw aankomst een verplichte werkplek-, gemeenschaps- of thuistest doen. (LFD)
 • Als u elke dag reist, moet u minimaal eens in de 3 dagen een corona-test doen.

Bron: IRU

2-11-2021

UK COVID-19 update

Drivers will NOT be required to complete a Passenger Locator Form (PLF) in advance upon arrival in the UK. This is only no longer necessary when drivers are actively involved in freight or passenger movements and proof of that activity can be requested. Drivers returning from vacation, or other types of work, must complete the form. The drivers will also have to test regularly.
Detailed information is available here and is explained below:

 1. Truck drivers

Before you are traveling to England.

 • You do not need to complete the UK Passenger Locator Form.
 • You don’t have to book COVID-19 tests on arrival in England.

Upon arrival in England – fully vaccinated

 • You do not need to isolate yourself in the cabin.
 • If you are staying in England for more than 2 days, you will need to take a test on or before day 2.
 • If you travel every day, you must take a test at least once every 3 days.

After arriving in England – not fully vaccinated

 • You must isolate yourself from other people in your cabin while you are working in England. If you are a non-UK resident, you will need to quarantine if you are not working.
 • During this time you should continue testing.
 • If you are staying in England for more than 2 days, you must take a test on or before day 2, between days 3 and 5 and between days 6 and 8.
 • If you travel every day, you should take a test at least once every 3 days.

2. Bus and coach drivers

 • Before you are traveling to England
  You don’t need to take a COVID-19 test before traveling to the UK.
 • You don’t need to complete the passenger locator form.

After arrival in England – if fully vaccinated

 • You don’t need to quarantine.
 • You must take a corona test on or before day 2.
 • If you travel internationally on a daily basis, you must take a lateral flow test every 3 days.

After arrival in England – if not fully vaccinated

 • If you live in the UK you do not need to quarantine.
 • If you live abroad, you must quarantine for 10 days in your permanent residence in England, unless you are undertaking the exempt activity and are therefore actively working as a driver on those days.
 • If you are in England for longer than 2 days, you need to take a mandatory workplace, community or home take a lateral flow device (LFD) test on or before days 2, 5 and 8 after your arrival.
 • If you are travelling every day, you must take a lateral flow test at least once every 3 days.
 •  

Source: IRU

19-4-2021
Verenigd Koninkrijk – Vervoerders hebben niet langer een Kent Access Permit (KAP) nodig om Kent binnen te rijden. De service is met onmiddellijke ingang gedeactiveerd.

Bron: https://www.gov.uk/check-hgv-border

19-4-2021
United Kingdom – Effective immediately, hauliers no longer need a Kent Access Permit (KAP) to enter.
The service is deactivated immediately.

Source: https://www.gov.uk/check-hgv-border

6-4-2021
Verenigd Koninkrijk – Reizen naar het VK
1. Verblijf korter dan 48 uur in het VK
– Het passenger locator form dient ingevuld te zijn voordat je naar het VK reist.-
– Negatieve Coronatest niet verplicht.
– Alleen wanneer je de afgelopen 10 dagen in een land bent geweest dat op de rode lijst staat is zelfisolatie verplicht en hoor je daarbij op dag 2 en dag 8 een Coronatest af te nemen.

Verblijf langer dan 48 uur in het VK
– Het passenger locator form dient ingevuld te zijn voordat je naar het VK reist.
– Indien er sprake is van één vaste werklocatie in het VK, verplicht een sneltest af te nemen óp of vóór dag 2, 5 en 8 na aankomst in het VK.
– Indien er dagelijks een andere werklocatie of laad- of losadres is in het VK, verplicht om de 3 dagen een sneltest. Vanaf 48 uur in het VK is een negatieve test al verplicht.
– Een negatieve coronatest is niet verplicht bij binnenkomst VK.
– Verplichte isolatie in cabine gedurende de tijd dat je in het VK bent.
– De cabine mag tijdens de isolatie verlaten worden om buiten te zitten, medische hulp/noodhulp in te roepen, de wasgelegenheid te gebruiken en ervoor te zorgen dat het voertuig en lading rijklaar zijn.

Bron: TLN

6-4-2021
United Kingdom -Travel to UK
1. Stay not longer than 48 hour
– You need to complete the passenger locator form before you travel to the UK.
– You do not need to take a coronavirus test before you travel to the UK.
– You do not need to self-isolate or take a coronavirus test on day 2 and day 8, unless you have been in a country on the travel ban red list in the last 10 days.

2. Stay longer than 48 hours
– You need to take a mandatory workplace, community or home lateral flow device (LFD) test on or before days 2, 5 and 8 after your arrival.
– If you are travelling every day, you must take a lateral flow test at least once every 3 days.
– You do not need to book coronavirus tests before arrival in England.
– You are able to leave your cab for essential purposes such aseating, seeking medical and emergency help, using wash facilities, ensuring your vehicle and load are roadworthy. If the cab does not have sleeping facilities, you may stay in a hotel or bed and breakfast accommodation. If you are a UK resident, you can self-isolate at home for 10 days while not working. You are still required to continue to test during this timeou must self-isolate in your cab during the time you are in England.

Source: UK Department of Transport

Nederland / The Netherlands

28-4-2021 
Avondklok

Woensdag 28-4-2021 is de avondklok in Nederland afgeschaft. Er zijn dus geen documenten meer nodig wanneer men ’s nachts onderweg moet.

28-4–2021
Avondklok

The curfew in the Netherlands has endet since wendessday 28-4-2021. No documents are needed for travelling during night times

1-4-2021
Nederland

Nederland wordt door Duitsland toegevoegd aan de lijst met gebieden met een hoog risico. Vanaf dinsdag 6 april 2021 om 00:00 uur hebben chauffeurs de verplichting om zich te registreren en te testen voor ze Duitsland in rijden. Voor meer info, zie Duitsland.

1-4–2021
The Netherlands

The Netherlands is added by Germany to the list of high-risk areas. From Tuesday, April 6, 2021 at 00:00 hours, drivers have the obligation to register and test before entering Germany. For more info, see Germany.

23-01-2021
Nederland

Nederland heeft sinds 23-1-2021 een avondklok. Zonder geldige reden mag men niet buiten zijn tussen 21:00 uur en 4:30 uur. Bij internationaal transport zijn geen extra verklaringen nodig volgens de Rijksoverheid. De vrachtbrief (CMR) is voldoende .
Bij nationaal vervoer is een ‘eigenverklaring’ en ‘werkgeversverklaring’ wél nodig volgens de Rijksoverheid. Ook bij reizen van en naar de standplaats zijn de documenten voor de chauffeurs verplicht. Eigen-rijders mogen de ‘werkgeversverklaring’ zelf invullen.
De ‘eigenverklaring’ en ‘werkgeversverklaring kunt u hier downloaden.

Bron: Rijksoverheid.nl 

23-01-2021
The Netherlands

The Netherlands introduced a curfew since 23-1-2021. The curfew means that you may not be outside without a valid reason between 9:00 PM and 4:30 AM. According to the national government, no additional declarations are required for international transport. The consignment note (CMR) should be sufficient.
For national transport, a ‘self-declaration’ and ‘employer’s declaration’ is required according to the national government. The documents for the drivers are also compulsory for travelling to and from the workplace. Self employed drivers can fill in the ‘employer’s statement’ themselves.
You can download the ‘self-declaration’ and ‘employer’s declaration’ here

Source: Rijksoverheid.nl 

15-01-2021
Nederland

Reizigers en vrachtwagenchauffeurs uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika die met het vliegtuig of de veerboot naar Nederland willen reizen, moeten straks voor vertrek op de luchthaven of ferryterminal een corona-sneltest ondergaan.

De Nederlandse overheid heeft aangegeven dat een negatieve PCR-test niet verplicht is. Een negatief resultaat van een sneltest niet ouder dan 72 uur is echter wel verplicht.

De verplichting gaat ook gelden voor vrachtwagenchauffeurs en de bemanning van veerboten en vliegtuigen.

De maatregel is bedoeld om verspreiding van de nieuwe varianten van het coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volgens het ministerie treedt de maatregel in werking op 15 januari 2021 00:00 uur. Op de website van de Britse overheid staan de locaties waar transportbestuurders gratis kunnen worden getest.

Er is een lijst met particuliere testfaciliteiten waar beroepschauffeurs zich kunnen laten testen.

De verplichte sneltest geldt al voor reizigers die met de trein vanuit het VK naar Nederland reizen en voor bestuurders die de tunnel tussen Dover en Calais gebruiken. Nederland bundelt de krachten met Frankrijk en België om de import van virusvarianten uit het VK te voorkomen.

Lees hier meer

 Bron: TLN / IRU

15-01-2021
The Netherlands

Travelers and truck drivers from the United Kingdom and South Africa who want to travel to the Netherlands by plane or ferry will have to undergo a corona rapid test before departure at the airport or ferry terminal.

The Dutch government has indicated that a negative PCR test is not mandatory. However, a negative result of a rapid test not older than 72 hours is mandatory.

The obligation will also apply to truck drivers and ferry and aircraft crews.

The measure is intended to prevent the spread of the new variants of the corona virus in the Netherlands. According to the ministry, the measure will take effect on January 15, 2021 00:00 hours. The UK government website lists the locations where transport drivers can be tested for free.

There is a list of private testing facilities where professional drivers can be tested.

The compulsory rapid test already applies to travelers traveling by train from the UK to the Netherlands and drivers using the tunnel between Dover and Calais. The Netherlands is joining forces with France and Belgium to prevent the import of virus variants from the UK.

Read more here

Source: TLN / IRU

Noorwegen / Norway

15-01-2021

 

NL:

Mensen die Noorwegen binnenkomen, moeten hun naam, contactgegevens, quarantaineplaats en werkgever (indien van toepassing) registreren. Dit is inclusief beroepschauffeurs. Ook chauffeurs die in het voertuig slapen moeten zich registreren. Het opgeven van de postcode van de plaats waar het voertuig staat is voldoende. Meer informatie vind je hier.

Bron: IRU

EN: 

People entering Norway must register their name, contact details, quarantine place and employer (if applicable). This includes professional drivers. Drivers who sleep in the vehicle must also register. Entering the zip code of the place where the vehicle is located is sufficient. More information can be found here.


Source: IRU

Zwitserland / Switzerland

08-02-2021

 

NL:

Aanmelding Zwitserland en Oostenrijk

CH | Vanaf maandag 8-2-2021 moeten chauffeurs zich melden als zij Zwitserland binnenkomen. De aanmelding kan eenvoudig online gedaan worden via deze link. Vrachtwagenchauffeurs zijn uitgezonderd van de testplicht en quarantaineperiode.

Zie document.

 

 

EN: 

Registration Switzerland and Austria

CH | From Monday 8-2-2021, drivers must report when they enter Switzerland. The registration can easily be done online via this link. Truck drivers are exempt from the test obligation and quarantine period.

See  document

Oostenrijk / Austria

22-11-2021

NL:

Lockdown Oostenrijk

Vanaf 22 november 2021 is Oostenrijk in complete  lockdown. De transportsector is hiervan uitgezonderd, dus beroepsgoederenvervoer kan gewoon doorgaan.

De gehele COVID-19 inreisverordening is niet van toepassing voor mensen die het land binnenkomen voor het “initieren van goederen- en passagiersverkeer”. Er is ook geen registratieplicht. Dit geldt ook voor mensen die met hun eigen auto naar werk in Oostenrijk reizen. Dit moet wel aangetoond worden. Daarnaast is transit ook uitgezonderd. Om aan te tonen dat de chauffeur onder de vrijstelling valt is het advies om het Annex 3 (Green Lanes) van de Europese Commissie mee te geven.

Bron: TLN

22-11-2021

EN: 

Lockdown Austria

Austria will be in complete lockdown from November 22, 2021. The transport sector is excluded from this, so professional freight transport can continue as usual.

The entire COVID-19 entry regulation does not apply to people entering the country for “initiating freight and passenger traffic”. There is also no registration requirement. This also applies to people who travel to work in Austria with their own car. This must be demonstrated. In addition, transit is also excluded. To demonstrate that the driver is covered by the exemption, it is recommended to provide the European Commission’s Annex 3 (Green Lanes).

Source: TLN 

28-10-2021

NL:

COVID-19 update Oostenrijk: beperkingen voor toegang tot werkplekken vanaf 1 november

Vanaf 1 november mag iedereen die fysiek contact heeft met andere mensen op zijn werkplek, zijnde werknemers, eigenaren of operators, alleen toegang krijgen tot werkplekken in Oostenrijk wanneer:

 • men is getest (officieel certificaat in het Duits of Engels van een antigeentest niet ouder dan 24 uur, een PCR-test niet ouder dan 72 uur of een officieel bewijs van een antilichamen dat niet ouder is dan 90 dagen),
 • men is hersteld van het SARS-CoV-2-virus (officieel herstelcertificaat in het Duits of Engels niet ouder dan 180 dagen),
 • men is gevaccineerd (officieel certificaat in het Duits of Engels van een tweede of derde vaccinatie niet ouder dan 360 dagen voor vaccins waarbij twee injecties nodig zijn, of een tweede vaccinatie niet ouder dan 270 dagen of derde vaccinatie niet ouder dan 360 dagen voor vaccins waarbij één injectie nodig is Een eerdere infectie en één of meerdere vaccinaties binnen 360 dagen worden eveneens als geldige vaccinatie beschouwd).

Merk op dat transportprofessionals (vracht- en personenvervoer) NIET zijn uitgesloten van deze nieuwe vereiste.

Wél worden niet als ‘fysieke contacten’ beschouwd:
– maximaal twee fysieke contacten per dag, die buiten plaatsvinden en indien elk contact niet langer dan 15 minuten duurt (bv. wat vaak voor beroepschauffeurs van toepassing is bij het laden en lossen).

Bron: IRU

28-10-2021

EN: 

COVID-19 update Austria: restrictions to access workplaces from 1 November

As of 1 November, everybody who has physical contact with other people in their workplace, being employees, owners or operators, are only allowed to access workplaces if:

 • they have been tested (official certificate in German or English of an antigen-test not older than 24 hours, a PCR-test not older than 72 hours or an official proof an antibody not older than 90 days),
 • they have recovered from SARS-CoV-2 virus (official recovery certificate in German or English not older than 180 days),
 • they are vaccinated (official certificate in German or English of a second or third vaccination not older than 360 days for vaccines where two shots are necessary, or a second vaccination not older than 270 days or third vaccination not older than 360 days for vaccines where one shot is necessary. A previous infection and one or more vaccinations within 360 days are considered as valid vaccination as well).

Note that transport professionals (freight and passenger) are NOT excluded from this new requirement.

However, these are not considered as “physical contacts”:
– a maximum of two physical contacts per day, taking place outdoors, and if each contact do not last more than 15 minutes (e.g. professional drivers).

Source: IRU 

22-02-2021

NL:

Vanaf maandag 22 februari 2021 wordt een COVID-teststation geïnstalleerd op de snelweg Münster-Nord (richting Innsbruck) als onderdeel van de campagne ‘Tiroler tests – continu en gratis’ speciaal voor vrachtwagenchauffeurs.

22-02-2021

EN: 

From Monday, February 22, 2021, a COVID test station will be installed on the Münster-Nord motorway (towards Innsbruck) as part of the campaign “Tyrolean tests – continuous and free” especially for truck drivers.

08-02-2021

NL:

Oostenrijk voert een meldingsplicht in vanaf 10-2-2021. De verordening zou niet gelden voor chauffeurs die goederen- of personenvervoer uitvoeren. Chauffeurs die zonder vrachtwagen de grens over komen, moeten naast de melding wél een negatief testresultaat laten zien. Hier kan het online-formulier ingevuld worden in de Engelse taal en in de Duitse taal.
De chauffeurs moeten ook het Europese certificaat Annex 3 hebben.

08-02-2021

EN: 

Austria will introduce a notification requirement from 10-2-2021. The regulation would not apply to drivers carrying out goods or passenger transport. Drivers who cross the border without a truck must show a negative test result in addition to the report. Here the online form can be completed in the English language and in the German language.
The drivers must also have the European certificate Annex 3.

Letland / Latvia

10-02-2021

NL:

De regering van Letland heeft een lijst met aanvullende documenten verstrekt die nodig zijn voor de werknemers van vracht- en passagiersdiensten. De vereiste documenten zijn een rijbewijs, de bestuurderskaart van de digitale tachograaf en het Europese certificaat Annex 3 (afgegeven en ingevuld door de werkgever). Deze documenten mogen in papieren – of digitale vorm zijn.
Ook moeten transportmedewerkers de vragenlijst op de Covidpass-website invullen voordat ze in Letland aankomen. Een negatieve COVID-19-test is niet vereist.
Bron: IRU

EN: 

The government of Latvia has provided a list of additional documents required for cargo and
passenger service workers. The required documents are a driver’s license, the driver card of the digital
tachograph and the European certificate Annex 3 (issued and completed by the employer).
These documents may be in paper or digital form.
Also, transportation workers must complete the questionnaire on the Covidpass website before arriving in Latvia. A negative COVID-19 test is not required.

Portugal / Portugal

15-3-2021

NL:

Sinds 14-3-2021 wordt Portugal niet langer beschouwd als een ‘Virusvatianten-Gebiet’. Portugal is nu weer een ‘normaal’ risicogebied geworden. Als gevolg hiervan zal een verblijf in Portugal niet langer resulteren in preregistratie- en testverplichtingen voor vrachtwagenchauffeurs wanneer ze Duitsland binnenkomen. De lijst met huidige ‘Virusvatianten-Gebiete’ is hier te vinden.
Bron: IRU

15-3-2021

EN: 

Since 14-3-2021, Portugal will no longer be considered an ‘area of variant of concern’. Portugal will become a ‘normal’ risk area again. As a result, a stay in Portugal will no longer result in any pre-registration and testing obligations for truck drivers when they enter Germany. The list of current ‘Virusvatianten-Gebiete’ can be found here.
Source: IRU

10-2-2021
NL:

Portugal – Vrachtwagenchauffeurs moeten beschikken over een werkgeversverklaring voor het verrichten van transport in Portugal. Niet alle grensovergangen blijven open.
Momenteel is nog geen lijst beschikbaar met de grensovergangen die openblijven voor het internationaal vervoer.
Bron: TLV

10-2-2021
EN: 

Portugal – Truck drivers must have an employer’s certificate for carrying out transport in Portugal. Not all border crossings would remain open. There is currently no list available of the border crossings that will remain open for international transport.

Source: TLV

10-02-2021

Tsjechie / Czech Republic

10-02-2021

NL:

Tsjechië – Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs moeten een aantal documenten bij zich hebben in Tsjechië. Deze documenten zijn een arbeidsovereenkomst, code 95 en een document dat hun status van internationaal chauffeur bevestigt. Het formulier is hier te downloaden.

Bron: TLV

Zie ook de informatie betreffende Duitsland

EN: 

Czech Republic – Foreign truck drivers must have a number of documents on board in the Czech Republic. These documents are an employment contract, code 95 and a document confirming their status as an international driver. The form can be downloaded here.
Source: TLV

Also see the information regarding Germany

Luxemburg / Luxembourg

18-1-2022

NL

Update Luxemburg
In Luxemburg geldt vanaf 15 januari 3G op de werkvloer. Voor chauffeurs van buitenlandse transportbedrijven geldt 3G alleen wanneer er cabotage in Luxemburg wordt uitgevoerd.
Bron: IRU

18-1-2022

EN: 

Update Luxembourg
In Luxembourg, 3G will apply in the workplace from 15 January. For drivers of foreign transport companies, 3G only applies when cabotage is carried out in Luxembourg.

Source: IRU

Roemenië / Romania

NL

9-02-2022

Vanaf 9 februari 2022 kan het PLF 72 uur van te voren ingevuld worden voordat het Roemeens grondgebied wordt betreden (was eerst 24 uur).

Bovendien hoeven de volgende categorieën het formulier maar één keer in te vullen voordat ze het grondgebied van Roemenië binnenkomen:

 • bestuurders van voertuigen met een maximaal toegestaan gewicht van meer dan 2,4 ton die goederenvervoer uitvoeren
 • bestuurders van voertuigen met meer dan 9 zitplaatsen, inclusief de bestuurdersstoel, die het vervoer van passagiers uitvoeren.
 • personen die minimaal één keer per 24 uur de grens oversteken om naar hun werk te reizen

EN

9-02-2022

From 9 February 2022, the obligation to fill the PLF before entering the Romanian territory can be performed no later than 72 hours before crossing the border (24h previously).

In addition, the following categories only have to complete the form once before entering the territory of Romania:

 • drivers of vehicles with a maximum permitted weight of more than 2.4 tonnes performing transport of goods
 • drivers of vehicles with more than 9 seats, including the driver’s seat, performing transport of passengers
 • persons who cross the state border at least once in 24 hours in order to travel to work